Må Allâh förbanna den som ljuger om at-Tabarî

3 – Ahmad fördömde liknelse (التشبيه). Hanbal berättade att han sade:

”Liknelse innebär att man säger att [Allâhs] syn är som min syn, [Allâhs] hand är som min hand, [Allâhs] fot är som min fot. Den som säger så liknar Allâh vid Hans skapelse.”

4 – Han sade i Yûsuf bin Mûsâs rapportering:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Det är inte tillåtet att tillämpa Abû Hurayrahs hadîth på dem som bekräftar egenskaperna. Allâh har ju beskrivit Sig själv på flera ställen i Qur’ânen, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gjort likaså i autentiska hadîther och Salaf har bekräftat dem, vilket vi kommer att klargöra. Alltså kan hadîthen endast tillämpas på dem som talar om Allâh på ett sätt som saknar bevis i föreskriften.

Håll fast vid din kännedom att dessa hadîther inte får avfärdas såsom Mu´tazilah avfärdar dem eller tolkas såsom Ashâ´irah tolkar dem. Det är obligatoriskt att tro på dem bokstavligt och anse att de är Allâhs egenskaper som inte liknar skapelsernas egenskaper. Inte heller anser vi att Allâh liknar skapelsen med Sina egenskaper. Istället säger vi det som vår Shaykh och imam Abû ´Abdillâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal och andra imamer från Ahl-ul-Hadîth sade om dessa hadîther:

”Framför dem som de har kommit.”

Därav förstod de dem bokstavligt utmed att de är Allâhs (ta´âlâ) egenskaper som inte liknar skapelsens egenskaper.

5 – Ahmad sade i avhandlingen som återberättas av ´Abdûs bin Mâlik al-´Attâr:

Den som får reda på en hadîth som han inte förstår skall veta att det finns folk som förstår den och bemästrar den åt honom. Han måste tro på den och underkasta sig den. Exempel på sådana hadîther är den om den ”trovärdige och betrodde” och hadîther om ödet och alla hadîther om Beskådningen. Det spelar ingen roll om vissa inte klarar av att höra dem eller tar illa upp av att lyssna på dem.”

6 – Han sade i Hanbals återberättelse:

Vi avfärdar ingen egenskap från Honom till följd av allt förtal som har uppstått.”

7 – Han sade i al-Marrûdhîs återberättelse:

Egenskapsrelaterade hadîther skall förkunnas bokstavligt.”

8 – Han sade i Abû Tâlibs återberättelse:

Varje gång en hadîth som ”Slavens hjärta befinner sig mellan den Nåderikes två fingrar” eller ”Allâh skapade Âdam med Sin hand” rapporterats anammar vi den.”

9 – Han sade i Hanbals återberättelse om hadîtherna:

”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) stiger ned till den lägsta himlen.”

”Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”2

till dess att Han placerar Sitt ben – eller Sin fot – över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”3

Vi betror och bekräftar dem utan föreställning och förklaring. Vi avfärdar ingenting från dem. Om de har rapporterats autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vet vi att de är sanning.”

13 – ad-Dâraqutnî sade i ”Kitâb-us-Sifât”: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Jag bevittnade att Zakariyyâ bin ´Adî frågade Wakî´:

Abû Sufyân! Vad sägs om dessa hadîther, som den om fotpallen och andra?” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, Sufyân och Mis´ar återberättade dessa hadîther utan att tolka något.”

14 – Han sade också: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: Abûl-´Abbâs Ishâq bin Ya´qûb berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin ad-Dawraqî säga: Ahmad bin Nasr berättade för mig: Jag hörde Sufyân bin ´Uyaynah säga hemma hos honom efter ´Ishâ’, efter att jag hade frågat honom ihärdigt:

Låt mig andas.” Jag sade: ”Abû Muhammad! Jag vill fråga dig något.” Han sade: ”Fråga inte.” Jag sade: ”Jag måste fråga dig. Vem annars skall jag fråga?” Han sade: ”Låt gå.” Jag sade: ”Hur är hadîthen från ´Ubaydah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) skall bära himlarna på ett finger, jordarna på ett finger…”

Människornas hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar…”

Allâh (´azza wa djall) förvånas och skrattar.”?

Sufyân sade: ”De är som de har återberättats. Vi bekräftar dem och återberättar dem utan föreställning.”

15 – al-Khallâl rapporterade i ”as-Sunnah” via al-Awzâ´î som sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.”

16 – al-Walîd bin Muslim sade:

Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d och al-Awzâ´î om egenskapsrelaterade hadîther. De sade: ”Framför dem ordagrant.”

17 – ad-Dâraqutnî rapporterade i ”Kitâb-us-Sifât”: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza wa djall) placerar Sin fot över det varpå det säger ”Det räcker, det räcker” och dylika hadîther:

Dessa hadîther är autentiska. Pålitliga återberättare har framfört dem från varandra till dess att de har nått oss. Vi anser att de är tvivelsutan sanna. Men om vi får frågan om hur Han placerar Sin fot eller hur Han skrattar, säger vi att det inte skall tolkas och att vi inte har hört någon tolka det.”4

19 – Abû Dja´far Muhammad bin Djarîr at-Tabarî sade i ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn”:

Exempel på egenskaperna som endast kan kännas vid via Qur’ânen och Sunnah är när Han (´azza wa djall) berättar att Han…

1 – … hör och ser…

2 – … har två händer när Han säger:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ

”Nej, Hans två händer är tvärtom utsträckta.”5

3 – … har ett ansikte när Han säger:

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

”Men din Herres ansikte förblir.”6

4 – … har en fot. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Herren placerar Sin fot över det.”

5 – … skrattar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… kommer att träffa Allâh som kommer att skratta mot honom.”

6 – … stiger ned till den nedersta himlen, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

7 – … har fingrar. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes fingrar.”

Dessa betydelser och liknande som jag har nämnt har Allâh beskrivit Sig själv med och likaså har Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjort det. De går inte att bekräfta via tänk och funderingar. Vi gör dock inte Takfîr på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på dem.”7

Därefter sade han:

Må Allâh förbanna och vredgas över den som avvisar mig, lägger ord i min mun eller hittar på om mig och påstår att jag säger något annat. Må änglarna och alla andra som förbannar förbanna honom.”

Så sade den kände at-Tabarî som utgör en referens.

142:11

250:30

3al-Bukhârî (4848), Muslim (2188), Ahmad (3/129), at-Tirmidhî (3272), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (7719), ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâ Bishr al-Marîsî, sid. 69, al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 348-349, Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92-93, och Ibn Mandah i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 42, som sade:

”Hadîthen är bekräftad enligt samstämmighet.”

4Autentisk enligt Ibn Taymiyyah i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (5/51).

55:64

655:27

7Sid. 132