Lydnaden till makthavarna hör till gudsfruktan

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Frukta Allâh, be era fem böner, fasta er månad, betala allmosan på era egendomar och lyd era ledare, så träder ni in i er Herres paradis.”1

Först befallde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en generell gudsfruktan som berör korrekta trosläror och korrekta handlingar. Därefter underströk han gudsfruktans detaljer däribland att de fem bönerna bes i tid, för Allâhs sak och såsom Allâh har föreskrivit dem. De skall bes med uppriktighet, koncentration och ständig kunskap om att Allâh vakar över en. Detsamma gäller fastan av den här ädla månaden vari Qur’ânen uppenbarades. Bönen och fastan hör till islams pelare. Det gör även allmosan som tillika medför ett bra bemötande av andra människor. Bönen och fastan ägnas uppriktigt enbart Allâh medan allmosan är både en dyrkan och ett bra bemötande av andra människor. Allâh älskar dem som gör fina handlingar.

Till detaljerna hör lydnaden till de muslimska makthavarna. Med de muslimska makthavarna bevaras liv, egendomar och heder. Med dem upprätthålls föreskrifter och religiösa ritualer. Så är inte fallet med ett kaotiskt liv som liknar det som fanns innan islam. På den tiden lydde de inte sina ledare. Islam står för regler och organisering. Till dess väldiga organisering som muslimerna inte kan leva utan hör att de lever upp till dessa föreskrifter och ritualer däribland att lyda makthavarna som skyddar liv, egendom och heder. Med dem lyfts den islamiska fanan. Med dem skyddas det islamiska rikets gränser med flera handlingar som är specifika för de muslimska makthavarna.

1at-Tirmidhî (616). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (867).