Lösningen på vårt pinsamma tillstånd

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 40-42

På frågan hur vi muslimer ska göra för att förändra vår pinsamma situation, säger jag att varje muslim ska arbeta utefter sin förmåga. Den lärde är ålagd sådant som den olärde inte är ålagd. Allâh (´azza wa djall) har som sagt fulländat Sin gåva med Sin skrift och låtit den utgöra de troendes författning. Till denna författning hör Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har delat upp det muslimska samhället i två målgrupper: lärda och olärda. Därtill har Han ålagt varje målgrupp en uppgift Han inte har ålagt den andra. De olärda måste fråga de lärde och de lärde måste svara de olärda. Utifrån denna utgångspunkt varierar plikterna beroende på människorna. Den lärde idag måste kalla till sanningen utifrån sin förmåga. Den olärde måste fråga den lärde om sådant som berör honom och alla andra som han ansvarar för såsom hans maka och barn. Om båda muslimerna gör sin plikt så gott det går, räddas de, ty Allâh (´azza wa djall) sade:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”2

Vi lever dessvärre i en bedrövlig situation som smärtar muslimerna. Aldrig någonsin har muslimerna befunnit sig i ett liknande läge. Alla hädare står enade mot muslimerna, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Samfunden kommer att sväras samman mot er liksom ätare kommer till sitt fat.” De sade: ”Allâhs sändebud! Beror det på vårt fåtal den dagen?” Han sade: ”Ni kommer snarare att vara många, men ni kommer att vara som avskum. Allâh kommer att ta bort rädslan i era fienders bröst och kasta svaghet i era bröst.” De sade: ”Vad är svaghet, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Kärlek till jordelivet och förakt mot döden.”3

De lärdes plikt är alltså att de filtrerar och uppfostrar genom att så gott de kan lära lokala muslimer korrekt monoteism, korrekt dogm, korrekt dyrkan och korrekt uppförande.

116:43

22:286

3Abû Dâwûd (4297).