Ljuset i mörkret

al-Barqânî rapporterade i sin ”as-Sahîh” med tillägget:

”Det enda jag fruktar för mitt samfund är vilseledande ledare. När svärdet väl dras bland dem kommer det inte att läggas ned förrän Domedagen. Domedagen kommer inte att äga rum förrän en stam från mitt samfund sluter sig till avgudadyrkare och grupper från mitt samfund börjar dyrka avgudar. Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig. Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen och som inte skadas av dem som försakar dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”1

Efter alla hemskheter gav profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutligen ett glatt budskap när han sade:

”Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen och som inte skadas av dem som försakar dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Trots alla väldiga incidenter, kolossala prövningar, avguderi, människor som sluter sig till hedningar, de otrognas övertag, knappa människor som håller fast vid sanningen och många människor som håller fast vid falskheten, kommer det här samfundet alltid att bestå av en bra grupp till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer. Gruppen syftar på den som håller fast vid sanningen ehuru det rör sig om en enda person. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ

”Även om Vi för en grupp av er utplånar dess synder.”2

Den förlåtne i det fallet var bara en individ. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen…”

Det vill säga en segrande sådan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och som inte skadas av dem som försakar dem…”

Trots all ondska och alla prövningar så skadas inte den här gruppen. Den rentav fortsätter hålla fast vid sanningen som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde inte hur många personer gruppen består av eller var den finns. Antalet kan vara lågt och högt. De kan vara i Öster och de kan vara i Väster. De kan vara araber och de kan vara icke-araber. Det viktiga är att den här gruppen förblir i samfundet så att Allâhs (ta´âlâ) argument råder bland Hans skapelser.

Lärda som Imâm Ahmad sade att den här gruppen är Ahl-ul-Hadîth. Det vill säga människor som håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund kommer att råka ut för precis samma sak som israeliterna till en sådan grad, att om någon av dem har samlag med sin moder på en offentligt plats så kommer någon från mitt samfund också att göra det. Israeliterna har delats upp i sjuttiotvå grupper och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper; alla skall till Elden frånsett en.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vem är den?” Han sade: ”Den som följer det jag och mina följeslagare följer.”3

Dessa människor är Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth och inga egna teorier, åsikter, skolastik eller logik. De är alltså den stödda gruppen, den räddade gruppen, Ahl-ul-Hadîth och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och inte som vissa samtida säger när de påstår att den räddade gruppen inte är den stödda gruppen. Det är en urskiljning utan kunskap.

1Ahmad (22448). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1773).

29:66

3at-Tirmidhî (2641).