Lindrar de otrognas goda handlingar deras straff?

publicerad
09.05.2010

Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Källa: at-Takhwîf min-an-Nâr, sid. 146-148

Kommer de otrognas straff att lindras i helvetet om de har goda handlingar i detta liv som rättvisa, bra behandling av skapelsen och liknande? Salaf och andra har två åsikter i frågan:

Den första: Deras straff kommer att lindras. Ibn Lahî´ah rapporterade denna åsikt från ´Atâ’ bin Dînâr från Sa´îd bin Djubayr och den har valts av Ibn Djarîr at-Tabarî och andra. [Deras bevis är:]

1 – al-Aswad bin Shaybân rapporterade från Abû Nawfal som berättade att ´Â’ishah sade:

“Allâhs sändebud! Var är ´Abdullâh bin Djud´ân?” Han sade: “I Elden.” ´Â’ishah blev upprörd och tog åt sig. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg det, sade han: “´Â’ishah! Varför tar du åt dig på grund av detta?” Hon sade: “Allâhs sändebud! Han brukade ju skänka mat och bevara släktbanden.” Då sade han: “Hans straff lindras tack vare det du nämnde.”

Rapporterad av al-Kharâ’itî i “Makârim-ul-Akhlâq” och den är Mursal1.

2 – ´Âmir bin Mudrik al-Hârithî rapporterade från ´Utbah bin al-Yaqdhân, från Qays bin Muslim, från Târiq bin Shihâb, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns inte en otrogen eller en muslim som utför en god handling, utan att Allâh (´azza wa djall) belönar honom i detta liv eller förvarar belöningen till honom i livet efter detta.” Vi sade: “Allâhs sändebud! Hur belönas den otrogne i detta liv?” Han sade: “Om han bevarar släktbanden, skänker välgörenhet eller utför en god handling, belönar Allâh honom med egendom, avkomma, hälsa och liknande.” Vi sade: “Hur belönas den otrogne i nästa liv?” Han sade: “Med ett mildare straff.” Därefter läste han upp:

“För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”2

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim, al-Kharâ’itî, al-Bazzâr i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som också sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Även al-Bayhaqî rapporterade den och sade:

”Dess berättarkedja är anmärkningsvärd.”

´Utbah bin al-Yaqdhân har flera klagat på3.

3 – De omnämnda hadîtherna om Abû Tâlibs reducerade straff för att han behandlade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väl.

4 – at-Tabarânî rapporterade med en svag berättarkedja från Umm Salamah som berättade att al-Hârith bin Hishâm kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under Avskedsvallfärden och sade: ”Du manar till att bevara släktbanden, behandla andra väl, skänka hushåll till den faderlöse och ge mat till den svage och fattige. Allt detta gjorde Hishâm bin al-Mughîrah. Allâhs sändebud! Vad anser du om honom?” Han sade: ”Varje grav vars lik inte vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh är i en av Eldens gropar. Jag såg min farbror Abû Tâlib i den djupaste elden. Allâh tog ut honom därifrån tack vare hans närhet och fina behandling av mig och satte honom i elden som når upp till anklarna.”

Den andra: Den otrogne kommer inte alls att gagnas av sina goda handlingar på Domedagen.

1 – Till denna åsikts bevis hör Allâhs (´azza wa djall) ord:

”Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”4

2 – Allâhs (´azza wa djall) ord:

”De som förnekar sin Herre, deras handlingar kan liknas vid askan som sopas bort av vinden en stormig dag; inte ens [det goda] som de har gjort skall vara dem till nytta.”5

3 – Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh kommer inte att beröva den troende på någon god handling. Han kommer att få för den i detta liv och belönas för den i nästa liv. Vad gäller den otrogne, så kommer han att äta tack vare det han gjorde för Allâh i detta liv. Men i livet efter detta kommer han inte att ha någon god handling att belönas för.”6

4 – Muslim rapporterade att ´Â’ishah sade:

“Jag sade: “Allâhs sändebud! Under den hedniska tiden brukade Ibn Djud´ân bevara släktbanden och ge mat till den fattige. Kommer han att gagnas av det?” Han sade: “Han kommer inte att gagnas av det. Han sade inte en enda dag: “Herre! Förlåt mig mina synder på Domedagen.””7

Dessa menar att Abû Tâlibs lindrade straff är specifikt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans medling för honom. De säger att denna medling är specifik för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att han är ensam om den.

1 Ibn Kathîr sade:”Muslim sade i förordet till sin bok: ”Vi och de lärda inom rapporteringar anser inte Mursal utgöra något bevis.”Detsamma citerade Ibn ´Abdil-Barr från en grupp Hadîth-lärda.” (al-Bâ´ith al-Hathîth, sid. 40)

2 40:46

3 Ibn Hadjar sade: ”Han är svag.” (Taqrîb-ut-Tahdhîb, sid. 322)

4 25:23

5 14:18

6 Muslim (2808).

7 Muslim (214).