Likgiltighet inför jordelivet

Imâm Abû Nu´aym Ahmad bin ´Abdillâh al-Asbahânî (d. 430)

Hilyat-ul-Awliyâ’ (3/276)

3941 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: Min morbror ´Abdullâh bin Mahmûd berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Yazîd bin Hubaysh: Jag hörde min fader säga att han fick reda på att:

De kom till Abû Hâzim och sade: “Ser du inte prishöjningarna, Abû Hâzim?” Han sade: “På vilket sätt bekymrar de er? Han som sörjer för oss i tid av billighet är Han som sörjer för oss i tid av dyrhet.”

3942 – Muhammad bin Ahmad bin ´Umar berättade för oss: Min fader berättade för mig: Abû Bakr bin ´Ubayd berättade för oss: al-Hârith bin Muhammad berättade för mig, från al-Hasan al-Madâyinî som berättade att Abû Hâzim sade:

Den som känner jordelivet kommer varken att glädjas över dess välstånd eller sörja dess prövning.”

3943 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh bin Zakariyyâ berättade för oss: Salamah bin Shabîb berättade för oss: Sahl bin ´Âsim berättade för oss, från Dâwûd bin Mihrân, från Shihâb bin Harrâsh, från Muhammad bin Mutarrif som berättade att Abû Hâzim sade:

Inget i jordelivet glädjer dig, utan att det bär med sig något som också bekymrar dig.”

3945 – Min fader berättade för oss: Ibrâhîm bin Sawiyyah: Sufyân bin Wakî´ berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss att Abû Hâzim sade:

Dölj dina goda handlingar bättre än vad du döljer dina synder.”