Lik till salu

Muslim sade:

1581 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Yazîd bin Abî Habîb, från ´Atâ’ bin Abî Rabâh, från Djâbir bin ´Abdillâh som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Makkah samma år som staden erövrades:

Allâh och Hans sändebud har förbjudit handel med sprit, självdöda djur, grisar och statyer.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Vad säger du om det självdöda djurets fett. Det används för att belägga båtarna och smörja skinnen och människorna använder det till lampor.” Han sade: ”Nej. Det är förbjudet.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må Allâh bekriga judarna! När Allâh (´azza wa djall) hade förbjudit dem deras fett smälte de det, sålde det och livnärde sig på dess inkomst.”

Enligt de lärda omfattar det allmänna förbudet försäljning av otrogna lik i fall vi har dödat en hedning och de otrogna vill köpa hans lik av oss eller betala för det. När muslimerna dödade Nawfal bin ´Abdillâh al-Makhzûmî under Vallgravskriget erbjöd hedningarna 10.000 silvermynt till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara för att han skulle ge dem hans kropp till dem, men han gav den till dem utan att ta betalt för den.