Ligger Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb bakom terrorismen?

Publicerad: 2006-01-23
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ””Asbâb Nadjât-il-Ummah””

 

Fråga: På den sista tiden har Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall utsatts för förtal och smädelse. Inte ens Salafî-böcker som ””ad-Durar as-Saniyyah”” har gått fria. Det har gått så långt att det sägs att dessa böcker ligger bakom alla problem, prövningar, sprängattentat och Takfîr. Vi hoppas att ers ädelhet klargör och avvisar denna fråga.

Svar: Ja, jag har sagt till er att prövningar pågår fram till Domedagen. Allâh (´azza wa djall) sade:

“”På samma sätt har Vi låtit varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida.””[1]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fiender. Vad skall man då säga om andra? Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) kom inte för att behaga människorna. Han kom för att behaga Allâh (subhânahu wa ta´âlâ):

””Den som söker Allâhs välbehag via människornas vrede, får människornas svårigheter omhändertagna av Allâh. Och den som söker människornas  välbehag via Allâhs vrede, lämnar Allâh honom åt människorna.””[2]

Shaykhen kom inte för att behaga människorna. Han kom för att behaga sin Herre. Han var en propagandist och välgörare. Allâh har gagnat människorna med hans kall. Generationer av Muslimer har levt och dött utmed den. Länder har byggts på den. Det är ett sunt kall eftersom den strävar efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Da´wah.

Det är inte konstigt att hycklare, otrogna och kättare förtalar Shaykhens kall. De förtalade ju sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall. De förtalade samtliga sändebuds kall. De anklagade dem för att de ville ha ledarskap och storhet på jorden. De anklagade dem för att vara  trollkarlar och så vidare. Detta har Allâh nämnt i Qur’ânen. Vi förvånas alltså inte över att dessa obotfärdiga syndare ärvs av sina arvingar idag. De fördunklar ett kall som manar till gott för att själva kunna öppna dörren åt ondskan. Men detta kall och dess gagnande böcker har fastnat i deras halsar.

Förr i tiden brukade de otrogna samfunden anse att profeterna medförde otur. De sade att all otur de drabbades av var på grund av profeterna. De såg Mûsâ (´alayhis-salâm) medföra olycka. De såg Sâlih (´alayhis-salâm) medföra olycka:

“”Vi ser er ankomst som ett varsel om kommande olyckor! Om ni inte avstår, skall vi sannerligen stena er, ja, vi skall låta er utså ett plågsamt straff!””[3]

Det är just vad som sägs idag och att all olycka som vi har drabbats av är på grund av detta kall och böcker om monoteism och troslära. Detta är vidskepelse. De såg Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den bästa skapelsen, medföra olycka. Allâh sade:

“”När något gott kommer människorna till del, säger de: “”Detta är av Allâh”; men när något ont drabbar dem, säger de: ”Detta är av dig.”””[4]

Det är alltså inte märkligt att de otrogna, hycklarna och kättarna förtalar Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs böcker. De har ju trots allt sina förfäder bland de obotfärdiga syndarna:

“”På samma sätt har Vi låtit varje profet mötas av fientlighet från de obotfärdiga syndarnas sida; men du behöver ingen annan vägvisare eller hjälpare än din Herre.””[5]

De skadar bara sig själva och lov och pris tillkommer Allâh. Sanningen kommer att förbli hur mycket de än föraktar det. Shaykhens kall är klart och tydligt och lov och pris tillkommer Allâh. Det finns inget oklart i den. Det finns ingen extremism i den. Faktum är att han förbjöd extremism. Han befallde måttlighet och riktighet. Han var en reformator som återupplivade religionen som alla andra reformatorer. Vart hundrade år låter Allâh en reformatorer komma för att återuppliva religionens läror åt dess folk. Detta sägs i hadîthen[6].

Tror ni att ondskans folk skall berömma Shaykhen och hans böcker? Aldrig! Det förväntar vi oss inte. Det enda vi förväntar oss är förtal. Poeten sade:

Om du förtalas av en bristfällig person

Skall du veta att det betyder att du är förträfflig

Detta tyder på Shaykhens (rahimahullâh) förträfflighet. Han har fått dessa obotfärdiga syndare att se rött och förtäras inuti. Detta bevisar hans  förträfflighet – må Allâh förbarma Sig över honom.


[1] 25:31.

[2] at-Tirmidhî (2527). Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade: “”Autentisk.”” (Sahîh Sunan at-Tirmidhî (2/570))

[3] 36:18.

[4] 4:78.

[5] 25:31.

[6] Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “”Vart hundrade år skickar Allâh en person till detta samfund som återupplivar dess religion till det.”” (4282)

Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade: “”Autentisk.”” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/23))