Levantens vägledda och stödda grupp

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/2/1261-1262)

3425 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som håller sig till Allâhs (´azza wa djall) order. Den skadas inte av dem som motsäger den. Den ska bekriga sina fiender; så fort ett krig är över, efterföljs det av ett nytt krig mot ett annat folk. Allâh kommer att vilseleda ett folks hjärtan för att sörja den från det till dess att Apokalypsen drabbar dem. Den kommer att vara som en del av en mörk natt, varpå de reagerar på den och tar på sig sina rustningar. De är levantiner.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Levanten så att han fick ont i sitt finger.

Rapporterad av al-Bukhârî i ”at-Târîkh al-Kabîr” och Ya´qûb bin Sifyân i ”al-Ma´rifah”: ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Yahyâ bin Hamzah berättade för oss: Abû ´Alqamah Nasr bin ´Alqamah al-Hadhramî berättade för mig: ´Umayr bin al-Aswad och Kathîr bin Murrah al-Hadhramî sade: Abû Hurayrah och Ibn-us-Samt sade:

Det ska aldrig sluta finnas muslimer på jorden till dess att Apokalypsen infaller, ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som håller sig till Allâhs (´azza wa djall) order…”

Berättarkedjan är autentisk och alla återberättare är pålitliga.

Det finns flera hadither om levantiner och att de är Stödda gruppen, om än med svaga berättarkedjor varför jag tagit med dem i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (6104). Därefter hittade jag denna hadith varpå jag tog mig an att ta med den här till följd av dess autentiska berättarkedja.

Levanten är området norr om Arabiska halvön och innefattar Syrien, inklusive Antakya, Jordanien och Palestina ned till ´Asqalân, står det i ”Mu´djâm-ul-Buldân”.