Lärdomen från himmelsfärden

Det har bekräftats att när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs på en nattfärd till Jerusalem tog Djibrîl honom uppför de sju himlarna. Han kom så högt att han kunde höra pennorna skriva. Han närmade sig Herren (djalla djalâluh). Allâh talade med honom och ålade honom och hans samfund femtio böner om dygnet. Sedan började han gå fram och tillbaka, mellan sin Herre och Mûsâ, för att bönen skulle reduceras för honom och hans samfund. Till sist blev de fem böner om dygnet. Detta rapporteras i autentiska hadîther.

Den första rapporteras av al-Bukhârî och Muslim via Sharîk bin ´Abdillâh, från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh).

Den andra rapporteras av Imâm Ahmad och Muslim via Thâbit al-Bunânî, från Anas.

Den tredje rapporteras av an-Nasâ’î via Yazîd bin Abî Mâlik, från Anas.

Den fjärde rapporteras av Imâm Ahmad, al-Bukhârî och Muslim via Qatâdah, från Anas, från Mâlik bin Sa´sa´h (radhiya Allâhu ´anh).

Den femte rapporteras av al-Bukhârî och Muslim via Ibn Shihâb, från Anas, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh). Här sade az-Zuhrî: Ibn Hazm underrättade mig att Ibn ´Abbâs och Abû Habbah al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Därefter togs jag upp så högt att jag kunde höra pennornas skrift.”

Ibn Hazm och Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh ålade mitt samfund femtio böner. Jag återvände med det till dess att jag passerade Mûsâ (´alayhis-salâm). Han sade: ”Vad ålade Allâh ditt samfund?” Jag sade: ”Femtio böner.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände varpå Han avskaffade hälften. Jag återvände till Mûsâ och sade: ”Han avskaffade hälften.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände varpå Han avskaffade hälften. Jag återvände till honom och sade: ”Han avskaffade hälften.” Han sade: ”Återvänd till din Herre. Ditt samfund klarar inte av det.” Jag återvände och då sade Han: ”De är fem och femtio. Ord ändras inte hos Mig.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppgång från jorden till och med de sju himlarna och hans närhet till Allâh är en av de starkaste avvisningarna av dem som säger att Allâhs sällskap är med Hans essens. Även hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upprepade turer mellan hans Herre och Mûsâ (´alayhis-salâm) bekräftar Allâhs (ta´âlâ) höghet och distansering från skapelsen. Också det är en av de starkaste avvisningarna av dem som säger att Allâhs sällskap är med Hans essens.

1al-Bukhârî (349), Muslim (163), an-Nasâ’î (450) och Ibn Mâdjah (1399).