Långt hår för män föraktfullt

Imâm Muhammad bin Yazîd bin Mâdjah al-Qazwînî (d. 275)

as-Sunan (3703)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh Sunan Ibn Mâdjah (3/207)

Ibn Mâdjah sade:

73 – Kapitel om att långt hår är föraktfullt

3636 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Mu´âwiyah bin Hishâm och Sufyân bin ´Uqbah berättade för oss, från Sufyân, från ´Âsim bin Kulayb, från hans fader, från Wâ’il bin Hudjr som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg mig ha långt hår och sade: ”Fluga, fluga1!” Följaktligen gick jag bort och klippte mig. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg mig sade han: ”Jag menade inte dig, men det där är bättre.”2

1Ibn-ul-Athîr sade:

”Det vill säga olyckligt. Det har också sagts att det åsyftar en beständig ondska.” (an-Nihâyah (1/598))

2Autentisk berättarkedja.