Lånets förträfflighet

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Nayl-ul-Awtâr (5/272)

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en muslim som lånar en muslim två gånger utan att de båda räknas som en välgörenhet.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah.

Det finns flera hadither som klargör lånens förträfflighet. I övrigt finns det allmänna bevis i Qur’ânen och Sunnah som uppmuntrar till att bistå och hjälpa muslimer och utrota deras fattigdom.

Muslimerna är enade om att lån är föreskrivna. Ibn Raslân sade:

Det finns inga meningsskiljaktigheter om att det är tillåtet att fråga om lån vid behov, inte heller är det nedrigt. Om det hade varit fel skulle inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha lånat.”

I ”al-Bahr” heter det:

Lån är förträffligare än välgörenhet eftersom bara den behövande ber om lån.”

Det klargörs av Anas hadith som gör gällande att två lån motsvarar en välgörenhet.

1God enligt al-Albanî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1987).