Kvinnliga kallare till islam

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (189)

 

Fråga: Vissa kvinnor går ut för att kalla andra kvinnor till islam. De går och besöker dem i deras hem och ger dem lektioner. Motstrider detta Allâhs beordring till kvinnan att hon skall stanna hemma?

Svar: Jag anser att detta hör till denna tids problem. Till det hör att vi idag säger att det finns manliga (Du´âh) och kvinnliga (Dâ´iyât) kallare. Tveklöst hör detta till de innoverade frågorna. Det skall inte finnas några kvinnor som kallas för ”Dâ´iyât”.

Det är obligatoriskt att det finns lärda kvinnor som har kunskap om Sharî´ah. Kvinnorna skall gå till dessa lärda kvinnor och fråga dem det de annars skäms för att fråga lärda män om. Om det då verkligen finns kunniga kvinnor som uppfyller det omnämnda villkoret, skall kvinnorna gå till dem och inte tvärtom. Vi tror nämligen stenhårt på det vissa lärda har sagt:

Allt gott ligger i att följa Salaf

och allt ont ligger i det som har innoverats av Khalaf

Att en kvinna har kunskap och skiljer sig från andra kvinnor, ger inte henne rätt att gå ut som männen som om Allâh (´azza wa djall) inte har sagt till dem:

”Och stanna i ert hem.”1

En kvinna skall i grund och botten inte lämna hemmet förutom vid behov som hon endast kan uppfylla om hon går ut.

1 33:33