Kvinnans orättvisa mot mannen är vanligare än vice versa

Publicerad: 2010-07-08
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Förordet till “al-Huqûq wal-Wâdjibât” 1, sid. 5-6

 

Det råder inga tvivel om att Allâh (´azza wa djall) har föreskrivit åt Sina tjänare det som förbättrar deras religion och världsliga angelägenheter. Han har befallt dem att leva i rättvisa genom att följa Boken och Sunnah och inte via lustar och önskningar:

“Men om sanningen hade varit sådan att den överensstämde med deras önskningar, skulle himlarna och jorden ha gått under och deras invånare med dem!”2

Den som inte är nöjd med Hans föreskrift är inte troende. Han (ta´âlâ) sade:

“Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Allâh och Hans sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Allâh och Hans sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.”3

Han (ta´âlâ) sade också:

“Nej, vid din Herre! De tror inte förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och hållet.”4

Till det hör kvinnofrågan som är riktigt aktuell i dag. Alla män och kvinnor talar om den antingen utav okunnighet eller också utav drift. Exempel på det är det som ägde rum i kvinnoföreningen i Djuddah härom dagarna.

Den ädle Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî (hafidhahullâh) forskade i frågan och visade hur kvinnoföreningen stod för misstag, okunnighet och påståenden om att kvinnan är förtryckt och berövad sina rättigheter. Om syftet var att Islâm förtrycker kvinnan, så anses det vara otro. Och om syftet var att vissa män förtrycker kvinnor, så är det möjligt, men det skall inte tillskrivas Islâm utan förtryckaren. På samma sätt som det är möjligt att män förtrycker kvinnor, så är det motsatta fallet att kvinnor förtrycker män vanligare. Dessa problem behandlas i Sharî´ah-domstolarna, inte i föreningar, vilket Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh) klargjorde. Han har gjort bra ifrån sig och gagnat – må Allâh belöna honom med gott för det han har skrivit.

1 al-Huqûq wal-Wâdjibât ´alâr-Ridjâl wan-Nisâ’ fîl-Islâm av ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî.

2 23:71

3 33:36

4 4:65