Kvinnan lyder maken före föräldrarna

Fråga: Kvinnan och hennes make kommer överens. Men hennes moder vill att hon skiljer sig från honom. Dottern lyder dock inte sin moder i det. Syndar hon om hennes moder ber mot henne?

Svar: Om hon är gift, är hon varken ålagd att lyda sin fader eller sin moder i att skilja sig från sin make eller att besöka dem. Det är inte tillåtet i liknande fall. Om maken inte befaller henne till synder, kommer makens lydnad före föräldrarnas lydnad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om en kvinna dör och hennes make är nöjd med henne, träder hon in i paradiset.”1

Om modern vill skilja mellan dem, hör hon till samma typ som [änglarna] Hârût och Mârût; man skall inte lyda henne även om hon skulle be mot henne.

Det enda undantaget är om makarna är syndiga eller att maken manar henne till synder medan modern beordrar henne till att lyda Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vilket är obligatoriskt för alla Muslimer.

1 at-Tirmidhî (1161) och Ibn Mâdjah (1854).