Kons mjölk, fett och kött

1533 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Dess mjölk är botemedel, dess fett är medicin och dess kött är sjukdom.”

Det vill säga kon.

Rapporterad av al-Baghawî i ”Hadîth ´Alî bin al-Dja´d”1 via Zuhayr (bin Mu´âwiyah), från hans hustru som berättade att hon hörde Malîkah bint ´Umar smörja in sin onda kroppsdel med kofett och sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Dess mjölk är botemedel, dess fett är medicin och dess kött är sjukdom.”

Berättarkedjan är – om Allâh vill – god. Abû Dâwûd rapporterade den i ”al-Marâsîl”, at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”, Ibn Mandah i ”al-Ma´rifah” och Abû Nu´aym i ”at-Tibb”. as-Sakhâwî sade i ”al-Maqâsid al-Hasanah”:

”Dess män är pålitliga. Kvinnan som rapporterar från Malîkah nämns dock inte vid namn. Mannen som rapporterade från henne, Zuhayr bin Mu´âwiyah, sade emellertid att hon var tillförlitlig och hans hustru. Abû Dâwûd tog med den i ”al-Marâsîl” därför att han var osäker på om hon verkligen var en följeslagerska. Dock har flera lärda konstaterat att hon var det. Hadîthen har även intygande rapporteringar från Ibn Mas´ûd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll er till komjölk och dess fett och håll er borta från nötkött. Dess mjölk och fett är medicin och botemedel medan dess kött är sjukdom.”

Rapporterad av al-Hâkim som tog lätt på dess autentisering, vilket jag tog upp ingående när jag nämnde dess resterande vägar i vissa svar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade kor å sina hustrurs vägnar i samband med ´Îd-ul-Adhhâ. Det gjorde han antingen för att visa att köttet är tillåtet eller också för att det inte gick att slakta något annat. För övrigt skulle han aldrig dyrka Allâh (ta´âlâ) med något som utgör en sjukdom. al-Halîmî sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på Hidjâzs torka. Där är nötköttet torrt medan mjölken och fettet är fuktiga. Han tyckte att den tolkningen var bra och Allâh vet bättre.”2

Ibn Mas´ûds hadîth är ett starkt intyg på rubrikens hadîth.

11/122/11.

2331.