Konflikten mellan Imâmerna al-Bukhârî och adh-Dhuhlî

Publicerad: 2010-02-10
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/453-462)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

al-Hasan bin Muhammad bin Djâbir sade:

”Jag hörde Muhammad bin Yahyâ säga till oss när Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî anlände till Nîsâbûr:

Gå till den där rättfärdige mannen och lyssna till honom.” Följaktligen gick människorna till honom och började lyssna på honom till dess att Muhammad bin Yahyâs sittningar blev allt mindre och mindre. Han blev då avundsjuk och började tala illa om honom.”

Abû Ahmad bin ´Adiyy sade:

”Jag hörde hur flera av de lärda sade till mig att när Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî anlände till Nîsâbûr,
började människorna samlas kring honom. När några av Nîsâbûrs lärda såg detta, blev de avundsjuka och sade till Hadîthens folk: Muhammad bin Ismâ´îl säger: ”Uttalandet av Qur’ânen är skapat”.” Följaktligen satte de honom på prov i en sittning. Efter att människorna hade samlat sig kring honom i sittningen, reste sig en man upp och sade: ”Abû ´Abdillâh! Vad säger du om uttalandet av Qur’ânen? Är de skapat eller inte?” al-Bukhârî vände sig bort från honom och ignorerade honom. Då sade mannen åter igen samma sak och detsamma gjorde al-Bukhârî. Efter den tredje gången, vände sig al-Bukhârî mot honom och sade: Qur’ânen är Allâhs och den är inte skapad, tjänarnas handlingar är skapade och prövningar är Bid´ah.” Då blev det liv i mannen och åhörarna. Till sist försvann alla människor medan al-Bukhârî satt kvar i hemmet.”

Muhammad bin Muslim bin Khashnâm sade:

”Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî ställdes frågan om Uttalandet i Nîsâbûr. Han sade: ”´Ubaydullâh bin Sa´îd berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd sade: ”Tjänarnas handlingar är alla skapade.” De orsakade en röra och sade: ”Ta tillbaka det där om du vill att vi skall komma tillbaka till dig!” Han sade: ”Jag kommer inte att göra det förrän ni kommer med ett starkare bevis som är starkare än mitt.” Jag blev då förtjust i Muhammad bin Ismâ´îls stadighet.”

Muhammad bin Yûsuf al-Firabrî sade:

”Jag hörde Muhammad bin Ismâ´îl säga: ”Tjänarnas handlingar är skapade. ´Alî bin ´Abdillâh berättade för
oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: Abû Mâlik berättade för oss, från Rabî´, från Hudhayfah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Sannerligen skapar Allâh alla handlare och deras handlingar.””

Abû Hâmid al-A´mashî sade:

”Jag såg Muhammad bin Ismâ´îl på Abû ´Uthmân Sa´îd bin Marwâns begravning. Vid hans sida stod Muhammad bin Yahyâ [adh-Dhuhlî] och frågade honom om namn, Kunâ och brister i hadîtherna. Muhammad bin Ismâ´îl besvarade dem som en pil. Därefter tog det inte en månad förrän Muhammad bin Yahyâ sade: ”Den som går till hans sittningar får inte komma till våra. Det har kommit ett brev till oss från Bagdad i vilket de säger att han säger att Uttalandet är skapat och att de har rått honom utan någon framgång. Närma er inte honom! Den som närmar sig honom får inte närma sig oss!” Muhammad bin Ismâ´îl stannade bara ett tag i staden. Därefter begav han sig till Bukhârâ.”

al-Bukhârî sade:

”Jag tittade i judarnas, kristnas och elddyrkarnas tal, men jag såg ingen vara mer vilseledd i sin hädelse än Djahmiyyah. Jag anser att personen som inte gör Takfîr på dem är okunnig.”

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade i ”al-Djarh wat-Ta´dîl”:

”Muhammad bin Ismâ´îl kom till Rayy 250. Både min fader och Abû Zur´ah hörde från honom. Därefter skrev Muhammad bin Yahyâ ett brev till dem i vilket det stod att han var i Nîsâbûr och sade att hans uttalande av Qur’ânen är skapat. I detta skede lämnade Abû Hâtim och Abû Zur´ah hans hadîther.”

Jag säger: Vare sig de lämnade hans hadîther eller inte, är al-Bukhârî pålitlig och tillförlitlig, och han utgör ett bevis i världen.