Konflikten mellan Imâmerna al-Bukhârî och adh-Dhuhlî

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/453-462)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
10.02.2010

al-Hasan bin Muhammad bin Djâbir
sade:

”Jag hörde Muhammad bin Yahyâ
säga till oss när Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî anlände till Nîsâbûr:
”Gå till den där rättfärdige mannen och lyssna till honom.” Följaktligen
gick människorna till honom och började lyssna på honom till dess
att Muhammad bin Yahyâs sittningar blev allt mindre och mindre. Han blev
då avundsjuk och började tala illa om honom.”

Abû Ahmad bin ´Adiyy sade:

”Jag hörde hur flera av de lärda
sade till mig att när Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî anlände till Nîsâbûr,
började människorna samlas kring honom. När några av Nîsâbûrs
lärda såg detta, blev de avundsjuka och sade till Hadîthens folk:
”Muhammad bin Ismâ´îl säger: ”Uttalandet av Qur’ânen är skapat”.” Följaktligen
satte de honom på prov i en sittning. Efter att människorna hade
samlat sig kring honom i sittningen, reste sig en man upp och sade: ”Abû
´Abdillâh! Vad säger du om uttalandet av Qur’ânen? Är de skapat eller
inte?” al-Bukhârî vände sig bort från honom och ignorerade honom.
Då sade mannen åter igen samma sak och detsamma gjorde al-Bukhârî.
Efter den tredje gången, vände sig al-Bukhârî mot honom och sade:
”Qur’ânen är Allâhs och den är inte skapad, tjänarnas handlingar är skapade
och prövningar är Bid´ah.” Då blev det liv i mannen och åhörarna.
Till sist försvann alla människor medan al-Bukhârî satt kvar i hemmet.”

Muhammad bin Muslim bin Khashnâm
sade:

”Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî
ställdes frågan om Uttalandet i Nîsâbûr. Han sade: ”´Ubaydullâh
bin Sa´îd berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd sade: ”Tjänarnas handlingar
är alla skapade.” De orsakade en röra och sade: ”Ta tillbaka det där om
du vill att vi skall komma tillbaka till dig!” Han sade: ”Jag kommer inte
att göra det förrän ni kommer med ett starkare bevis som är starkare än
mitt.” Jag blev då förtjust i Muhammad bin Ismâ´îls stadighet.”

Muhammad bin Yûsuf al-Firabrî
sade:

”Jag hörde Muhammad bin Ismâ´îl
säga: ”Tjänarnas handlingar är skapade. ´Alî bin ´Abdillâh berättade för
oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: Abû Mâlik berättade
för oss, från Rabî´, från Hudhayfah, från profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Sannerligen skapar Allâh alla
handlare och deras handlingar.””

Abû Hâmid al-A´mashî sade:

”Jag såg Muhammad bin Ismâ´îl
på Abû ´Uthmân Sa´îd bin Marwâns begravning. Vid hans sida
stod Muhammad bin Yahyâ [adh-Dhuhlî] och frågade honom om namn,
Kunâ och brister i hadîtherna. Muhammad bin Ismâ´îl besvarade dem som
en pil. Därefter tog det inte en månad förrän Muhammad bin Yahyâ
sade: ”Den som går till hans sittningar får inte komma till
våra. Det har kommit ett brev till oss från Bagdad i vilket
de säger att han säger att Uttalandet är skapat och att de har rått
honom utan någon framgång. Närma er inte honom! Den som närmar
sig honom får inte närma sig oss!” Muhammad bin Ismâ´îl stannade
bara ett tag i staden. Därefter begav han sig till Bukhârâ.”

al-Bukhârî sade:

”Jag tittade i judarnas, kristnas
och elddyrkarnas tal, men jag såg ingen vara mer vilseledd i sin
hädelse än Djahmiyyah. Jag anser att personen som inte gör Takfîr på
dem är okunnig.”

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade
i ”al-Djarh wat-Ta´dîl”:

”Muhammad bin Ismâ´îl kom till
Rayy 250. Både min fader och Abû Zur´ah hörde från honom.
Därefter skrev Muhammad bin Yahyâ ett brev till dem i vilket det stod
att han var i Nîsâbûr och sade att hans uttalande av Qur’ânen är
skapat. I detta skede lämnade Abû Hâtim och Abû Zur´ah hans
hadîther.”

Jag säger: Vare sig de lämnade
hans hadîther eller inte, är al-Bukhârî pålitlig och tillförlitlig,
och han utgör ett bevis i världen.