Khadîdjah först

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (9/151)

at-Tirmidhî rapporterade att ´Amr bin Murrah sade:

”Jag tog upp det med Ibrâhîm an-Nakha´î som dementerade det och sade: ”Abû Bakr as-Siddîq var den förste som konverterade till islam.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

al-Hâkim sade:

”Dess berättarkedja är autentisk. Oenigheten i sakfrågan handlar om att Abû Bakr var den förste konvertiten bland männen medan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anhumâ) var det bland de minderåriga.”

Han fick medhåll av adh-Dhahabî.

Detta gäller alltså männen. I övrigt var Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) den första människa som konverterade till islam. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

”Han var den första människa, näst Khadîdjah, som konverterade till islam.”

al-Hâkim sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

Han fick medhåll av adh-Dhahabî.