Khadîdjah bint Khuwaylid

Publicerad: 2010-02-06
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn ad-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/109-117)

 

Hon var kvinnornas mästarinna på sin tid. Hon var Umm-ul-Qâsim, dotter till Khuwaylid bin Asad bin ´Abdil-´Uzzâ bin Qusayy bin Kullâb al-Qurashiyyah al-Asadiyyah.

Hon var moder till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) barn och den första som trodde på honom och bekräftade honom före alla andra.

Hon lugnade ned honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tog honom till sin kusin Waraqah.

Hon var klok, ädel, religiös, kysk och givmild och hon tillhörde paradisets folk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade henne och satte henne framför alla andra Troendes mödrar. Han högaktade henne så pass, att ´Â’ishah brukade säga:

”Jag har aldrig känt en sådan svartsjuka över någon kvinna som Khadîdjah då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde henne ofta.”1

Till hennes höga position hos honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör att hon var hans första hustru. Han fick flera barn med henne. Han gifte sig inte med någon annan kvinna medan han var gift med henne och inte heller hade han någon slavinna till dess att hon gick bort. Hon var den bästa vännen. Hon brukade försörja honom och han brukade sköta hennes affärer.

Allâh beordrade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att tala om för henne att hon har ett hus av vassrör i paradiset i vilket det varken finns oljud eller svårigheter.

az-Zubayr bin Bakkâr sade:

”Under den hedniska tiden kallades Khadîdjah för ”den rena”. Hennes moder hette Fâtimah bint Zâ´’idah al-´Âmiriyyah.”

Khadîdjah var först gift med Abû Hâlah bin Zurârah at-Tamîmî. Därefter gifte hon sig med ´Atîq bin ´Âbid. Därefter gifte hon sig med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var tjugofem år medan hon var femton år äldre än honom.

´Â’ishah sade:

”Khadîdjah dog innan bönen blev ålagd.”

Det sades att hon dog i Ramadhân och att hon begravdes i al-Hadjûn2. Hon blev sextiofem år gammal.

´Â’ishâh sade:

”Om Khadîdjah nämndes brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) inte tröttna av att prisa henne och be om förlåtelse för henne. En dag nämnde han henne och min svartsjuka fick mig att säga: ”Allâh har ersatt den gamla kvinnan.”  Då såg jag honom bli riktigt arg. Jag återgick till mina tankar och sade inom mig själv: ”Allâh! Om du tar bort Ditt sändebuds ilska mot mig, skall jag aldrig mer tillskriva henne något ont.” När profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) såg hur jag hade tagit emot det hela, sade han: ”Vad sade du? Jag svär vid Allâh att hon trodde på mig när folket anklagade mig för lögn. Hon skänkte mig tillflykt när folket förkastade mig och jag fick barn med henne till skillnad från er.”

al-Hâkim sade:

”Hon dog tre dagar efter Abû Tâlib.”

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Djibrîl kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Detta är Khadîdjah. Hon har kommit till dig med en behållare med mat i. När hon väl kommer till dig, skall du hälsa till henne från hennes Herre och från mig och ge henne det glada budskapet om ett pärlhus i paradiset som saknar oljud och svårigheter.”

´Alî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den bästa kvinnan är Khadîdjah bint Khuwaylid och den bästa kvinnan är Maryam bint ´Imrân.”3

Hennes barn med profeten var al-Qâsim, at-Tayyib och at-Tâhir. De dog i amningsåldern. Likaså fick hon Ruqayyah, Zaynab, Umm Kulthûm och Fâtimah med honom.

Ibn-ul-Athîr sade:

”Det råder samstämmighet om att Khadîdjah var den första skapelsen som blev muslim.”

az-Zuhrî, Qatâdah, Mûsâ bin ´Uqbah, Ibn Ishâq, al-Wâqidî och Sa´îd bin Yahyâ sade:

”De första som trodde på Allâh och Hans sändebud var Khadîdjah, Abû Bakr och ´Alî.”

Anas bin Mâlik sade:

”Världens bästa kvinnor är Maryam, Âsiyah, Khadîdjah bint Khuwaylid och Fâtimah.”

Qatâdah sade:

”Khadîdjah dog tre år innan Hidjrah.”

1 al-Bukhârî (7/102) och Muslim (2435).

2 Berg i Makkah.

3 al-Bukhârî (7/101).