Kätteri att tolka skrattet

603 – Muhammad bin ´Abdil-Wâhid bin Abî Hâshim Abû ´Umar, den avhållsamme språkvetaren. Känd som ”Tha´labs gosse”.

´Alî bin al-Bundâr underrättade oss, från Abû ´Abdillâh bin Battah som sade:

”Jag frågade språkvetaren Abû ´Umar Muhammad bin ´Abdil-Wâhid om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Vår Herre (´azza wa djall) skrattade åt Sina slavars hopplöshet trots att Hans ändring var nära.” Jag sade: ”Skrattar Herren (´azza wa djall)?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”1

Han sade:

”Hadîthen är känd. Det är Sunnah att återberätta den, innovation att förtala den och tillgjordhet och kätteri att tolka skrattet. Vad beträffar hans ord ”trots att Hans ändring var nära”, så betyder det att Hans barmhärtighet når er snabbt så att ert besvärliga tillstånd ändras.”

1at-Tayâlisî (1092), Ahmad (4/11), Ibn Mâdjah (181), Ibn Abî ´Âsim (554), at-Tabarânî (19/207), al-Âdjurrî, sid. 279, och ad-Dâraqutnî (30). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (6/2/732-733).