Kättarnas tolkning

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten (al-Yaqîn) når dig.” (15:99)

al-Bukhârî sade:

”Sâlim sade: ”Döden.””

Sâlim är son till ´Abdullâh bin ´Umar.

Samma tolkning har rapporterats av Mudjâhid, al-Hasan, Qatâdah, ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam och andra. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) Ord:

”De skall svara: ”Vi hörde inte till dem som bad och vi gav inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med likasinnade åt tomt och respektlöst tal och påstod att Domens dag var en lögn – till dess vi fick visshet (al-Yaqîn).”” (74:43-47)

I den Autentiska rapporteras det att Umm-ul-´Alâ’, en av Ansârs kvinnor, sade efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade kommit in till ´Uthmân bin Madh´ûn efter att han hade dött:

”Må Allâh benåda dig, Abûs-Sâ’ib. Jag vittnar att Allâh har ärat dig.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Vad vet du om Allâh har ärat honom?” Hon sade: ”Må mina föräldrar offras för dig, Allâhs sändebud. Vem annars?” Då sade han: ”Vad honom beträffar, har han nåtts av vissheten (al-Yaqîn) och jag hoppas på det bästa för honom.”

Denna ädla vers bevisar likaså att dyrkan som bönen och dylikt är obligatoriska så länge människan är vid sitt medvetande. Sålunda skall hon förrätta bönen så gott hon kan. I al-Bukhârîs ”as-Sahîh” berättade ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâh ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förrätta bönen stående. Om du inte klarar av det, skall du göra det sittande. Om du inte klarar av det, skall du göra det liggande på sidan.”

Denna vers bevisar också felet vissa kättare faller i när de säger att betydelsen av ”visshet” är kännedom. De anser att när en person har uppnått kännedom, upphör han vara ansvarsfull. Detta är ren otro, villfarelse och okunnighet.

Profeterna (´alayhim-us-salâm) och deras anhängare var de kunnigaste människorna om Allâh och Hans rättigheter och egenskaper och den högaktning Han förtjänar. Trots det, var det varken någon som dyrkade Allâh så mycket eller höll sig till goda handlingar så ständigt som dem.

I denna vers betyder ”visshet” döden, vilket vi har nämnt, och lov och pris tillkommer Allâh.