Kärlek till de lärde är en gåva från Allâh

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Ahl-us-Sunnah älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sharî´ahs imamer och hans samfunds lärde.”

Det hör också till Allâhs gåvor. Den som hatar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, dem som rättade sig rättmätigt efter dem eller de lärda oavsett tid, har försakats av Allâh. Hat mot de lärde, förträffliga och goda människorna kännetecknar försakelse och misär. Dessa män är kunniga om Allâh, Hans skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och de praktiserar dem. Varför hatar du dem? Du hatar dem bara för att Allâh har försakat dig och för att Han inte vill dig väl så länge du inte ångrar dig inför Allâh (tabârak wa ta´âlâ).

as-Sâbûnî (rahimahullâh) sade:

”Den som älskar ett folk är med dem på Domedagen eftersom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En person är med den han älskar.”1

Det finns flera hadîther som har rapporterats kring detta däribland hadîthen från Anas och andra:

”Den som älskar ett folk tillhör det.”

De har aldrig blivit så glada som när de hörde de orden. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om när Stunden går in.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Vad har du förberett för den?” Han sade: ”Jag har varken förberett för den något mycket av bön, fasta och välgörenhet, men jag älskar Allâh och Hans sändebud.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du är med den du älskar.”

Vi har aldrig blivit så glada som när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du är med den du älskar.” Jag älskar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar och jag hoppas få vara tillsammans med dem för att jag älskar dem ehuru jag inte har handlat som de.”2

Den som älskar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Qur’ânen, Sunnah, följeslagarna, efterföljarna och de lärde som praktiserar sin kunskap är tillsammans med dem på Domedagen. Och den som undviker dem och hatar dem – det vill säga någon av målgrupperna – är tillsammans med dem han älskar. Ty om han hatar någon älskar han hans motsats från Ahl-ul-Bid´a varefter han uppstår med den han älskar.

Vi ber Allâh att Han låter oss hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah, älska Honom och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och sändebudens följeslagare. De var troende. Vi är skyldiga att älska dem. Vi älskar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, Mûsâs (´alayhis-salâm) troende följeslagare, ´Îsâs (´alayhis-salâm) följeslagare, Nûhs (´alayhis-salâm) följeslagare, Ibrâhîms (´alayhis-salâm) följeslagare och Sâlihs (´alayhis-salâm) följeslagare. Vi älskar alla som trodde på dessa profeter (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Vi älskar dem för att de är våra bröder. Vi ber Allâh att Han får oss uppstå med dem.

Likaså älskar vi Ahl-us-Sunnahs lärde. Vi försvarar dem och skyddar dem. De som hatar dem är kända för sina läror, metodiker, karaktärer och tillvägagångssätt. Vi ber Allâh att Han inte låter oss vara bland dem och att Han delar på oss och deras villfarelse och okunnighet och stabiliserar oss på den raka vägen – vår Herre bönhör böner.

1al-Bukhârî (6169) och Muslim (2640).

2al-Bukhârî (3688) och Muslim (2639).