Karaktärens roll i det islamiska kallet

Jag råder mig själv och er att frukta Allâh, uppföra er ärligt mot Honom och lägga vikt vid trosläran, dyrkan, karaktären och den islamiska politiken. Vi måste förstå oss på den och praktisera den bland oss muslimer och otrogna som kristna och andra.

Islams föreskrivna karaktärer skall tillämpas på muslimer och otrogna i kall och affärer. Islams ädla karaktärer som trovärdighet, pålitlighet, ödmjukhet och vist kall till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion har spelat en väldigt stor roll bland människorna när islam har spridits.

Tro inte att islam endast har spridits med svärdet. Det tror vissa. Islam har spridits via dessa karaktärer som praktiserades av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Han uppfostrade dem utmed de ädlaste och noblaste karaktärerna som trovärdighet, pålitlighet, uppfyllda löften och andra karaktärer som spelade den största rollen i människornas konversion till islam.

Om en otrogen person forskar och granskar till höger och vänster står han tomhänt till sist. Allt han har är arv från sina förfäder och kulturer. De motsvarar i själva verket ingenting. De ser bara vanställda ut jämfört med islams storhet, majestät, skönhet, ljuvlighet och fullkomlighet. Denne skall kasta sitt arv åt sidan och ta emot islam med hopp, uppriktighet och trovärdighet.

Ungdomar! Lär er de islamiska karaktärerna och praktisera dem först och främst sinsemellan. Tillämpa dem även på andra. Det är obligatoriskt att kalla till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion, men dessförinnan är vi skyldiga att lära oss karaktärerna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras rättmätiga anhängare hade. Vi är ålagda att ha kunskap om dem. Vi är ålagda att känna Allâh, de islamiska föreskrifterna och troslärorna och karaktärerna för att sedan inleda vårt kall till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion.