Kalifatet kommer att vara i trettio år

459 -– ”Kalifatet kommer att vara i trettio år för att därefter efterträdas av kungadöme.”

Den är rapporterad av Abû Dâwûd (4646-4647), at-Tirmidhî (2/35), at-Tahâwî i ”Mushkil-ul-Âthâr” (4/313), Ibn Hibbân i hans ”as-Sahîh” (1534-1535), Ibn Abî ´Âsim i ”as-Sunnah” (2/114), al-Hâkim (2/71 och 145), Ahmad i ”al-Musnad” (5/220-221), ar-Rawayânî i hans ”al-Musnad” (25/136/1), Abû Ya´lâ al-Mûsulî i ”al-Mafârîd” (3/15/2), Abû Hafs as-Sayrafî i ”al-Hadîth” (1/621), Khaythamah bin Sulaymân i ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” (3/108-109), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (1/8/1), Abû Nu´aym i ”Fadhâ’il-us-Sahâbah” (2/261/2), al-Bayhaqî i ”Dalâ’il-un-Nubuwwah” (6/341) via Sa´îd bin Djamhân från Safînah Abû ´Abdir-Rahmân, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt.

Abû Dâwûds formulering är:

“”Profetkallets kalifat är trettio år. Därefter skänker Allâh kungadöme – eller Hans kungadöme – till den Han vill.””

at-Tirmidhî och Ibn Abî ´Âsim lade till:

””Safînah sade: ”

“Håll två år i Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat, tio år i ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat, tolv år i ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) år och sex år i ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat.”””

at-Tirmidhî lade till och sade:

””Sa´îd sade: ”Jag sade till honom: ”Banû Umayyah påstår att de besitter kalifatet.” Han sade: ”Banûz-Zarqâ ljuger. De är kungar och de hör till de värsta kungarna.”””

Detta tillägg är Hashradj bin Nabâtah ensam om från Sa´îd bin Djamhân och på så sätt är det svagt, ty det förekommer svaghet i Hashradj. adh-Dhahabî nämnde honom i ”adh-Dhu´af⒔ (de Svaga) och sade:

“”an-Nasâ’î sade: ”Han är inte stark.”””

Hâfidh sade i ””at-Taqrîb””:

“”Tillförlitlig som innehar inbillningar.””

Vad gäller grunden till hadîthen, anses den vara bekräftad. at-Tirmidhî sade:

””Denna hadîth är god (Hasan). Flera personer har rapporterat den från Sa´îd bin Djamhân och vi känner endast till den via Sa´îd bin Djamhân.””

Ibn Abî ´Âsim sade:

“”Hadîthen är bekräftad enligt det framförda sättet; Hammâd bin Salamah, al-´Awwâm bin Hawshab och Hashradj rapporterade den från Sa´îd bin Djamhân.””

Flera Imâmer har förklarat honom vara pålitlig. Några av dem är Ahmad, Yahyâ bin Ma´în och Abû Dâwûd. Hâfidh sade i ”at-Taqrîb”:

””Tillförlitlig som innehar enskilda hadîther.””

Därför har den förklarats vara stark av de omnämnda och en av dem är al-Hâkim som förklarade dess berättarkedja vara autentisk här på samma sätt som han förklarade den vara autentisk på en annan plats (3/606). adh-Dhahabî höll med och liknande antydde Hâfidh i ”Fath-ul-Bârî” (13/182) och sade överrensstämmande:

“”Den har förklarats vara autentisk av Ibn Hibbân och andra.””

Likaså använde sig Imâm Ibn Djarîr at-Tabarî av den som bevis i hans ”al-I´tiqâd”, sid. 7.

Den förklarades även vara autentisk av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i ”Qâ´idah”. Han sade:

“”Det är en känd hadîth via Hammâd bin Salamah, ´Abdul-Wârith bin Sa´îd, al-´Awwâm bin Hawshab från Sa´îd bin Djamhân från Safînah, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) betjänt. Författare till ”as-Sunan” som Abû Dâwûd och andra har rapporterat den. Ahmad och andra har förlitat sig på den för att fastställa de fyra renläriga kalifernas kalifat. Den har förklarats vara bekräftad av Ahmad och han använde sig av den mot dem som hade en passiv ställning till ´Alîs kalifat pga. att människorna delade upp sig [under hans kalifat]. Han sade till och med:

“”Den som inte anser ´Alî vara den fjärde kalifen är mer vilseledd är sitt hushålls åsna.””

Likaså förbjöd han att man gifter bort någon till en liknande man – och detta är något Sunnahs Fuqah⒠och ´Ulam⒠är enade om.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog i Rabî´ al-Awwal år 11. Efter 30 år lämnade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sonson al-Hasan bin ´Alî sin post och slöt fred mellan de två troende grupperna i Djumâdâ al-Âkhirah år 41. Detta år fick namnet ”Samlingens år” eftersom folket hade enats kring Mu´âwiyah som blev den första kungen. I en rapportering som Muslim rapporterade, sägs det:

“”Profetkallets och barmhärtighetens kalifat kommer att vara i trettio år. Därefter kommer det att vara kungadöme och barmhärtighet. Därefter kommer det att vara kungadöme och diktatur.”…”[1]

Ibn ´Abdil-Barr sade att den är autentisk i ”Djâmi´ Bayân-il-´Ilm” (2/184).

[1] Denna hadîth finns inte i Muslim och inte heller har jag hittat den med denna formulering. Dess betydelse återfinns i hadîthen som vi nämnde i den första volymen, nummer 5.