Jämsides med imamen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/125-126)

al-Bukhârî sade:

27 – Kapitel om att stå skäligt bredvid imamen

683 – Zakariyyâ bin Yahyâ berättade för oss: Ibn Numayr berättade för oss: Hishâm bin ´Urwah underrättade oss, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev sjuk befallde han Abû Bakr att leda människorna i bön, vilket han gjorde. Vid ett tillfälle kände sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pigg och gick ut medan Abû Bakr ledde människorna i bön. När Abû Bakr fick syn på honom stegade han tillbaka, men han visade med handen att han skulle förbli på sin plats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig jämsides med Abû Bakr. Abû Bakr bad utefter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön och människorna utefter Abû Bakrs bön.”

Hadîthen bevisar att imamen och den ledde ska stå jämsides med varandra. Imamen ska alltså inte stå framför imamen. De ska stå jämsides. Beviset för det är:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig jämsides med Abû Bakr.”

Vissa kunskapare (rahimahumullâh) menar att imamen ska stå något framför den ledde så att man vet att han är imam. Åsikten är dock inte korrekt. Den rentav går emot Sunnah. Att en imam står med en ledd utgör en rad i sig, och rader ska vara raka; ingen ska stå framför någon annan. Imamen känns vid genom att den ledde står till höger om honom. Därtill gör imamen Takbîr innan den ledde som följer efter imamen. Med andra ord ska imamen och den ledde stå jämsides.