Jämna och kompakta rader

32 – Allahs sändebud [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sade:

Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.”

Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî Husayn bin al-Hârith: Jag hörde an-Nu´mân bin Bashîr säga:

Allahs sändebud vände sig om mot människorna och sade…” Därefter såg jag dem stå axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl.”

Berättarkedjan är autentisk.

Denna hadîth har två viktiga kuriosum:

1 – Utifrån ordern är det obligatoriskt att hålla raderna rätta, jämna och kompakta. I princip anvisar order en plikt så länge inga indicier avleder plikten till rekommendation. I detta fall understryker indicierna plikten då profeten [Islamic phrases=”Alaihi wa ’ala Alihish Shalatu wa Sallam'”]N[/Islamic] säger:

… eller också delar Allah på era hjärtan.”

Ett sådant hot handlar uppenbarligen inte om något som är rekommenderat.