Islams moraliska slakt

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (13/90)

Muslim sade:

1955 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ulayyah berättade för oss, från Khâlid al-Hadhdhâ’, från Abû Qilâbah, från Abûl-Ash´ath, från Shaddâd bin Aws som sade:

Jag har memorerat två saker från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade: ”Allâh har befallt att allt sköts väl. När ni skall döda, dödar ni väl. När ni skall slakta, slaktar ni väl. Ni får vässa era blad och låta era offer vila ut.”

Det vill säga att avlivningen ska skötas väl både sett till tillvägagångssätt och tillstånd. Offret vilar ut när det slaktas med en vass kniv, snabbt och dylikt. Det är rekommenderat att inte vässa kniven inför offerdjuret, att offerdjuret inte slaktas inför andra djur och att det inte släpas till slakt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När ni skall döda, dödar ni väl.”

Detta är en generalisering och gäller slakt, vedergällning, bestraffning och annat. Denna hadith hör till islams allomfattande principhadither.