Islam förkastar den politiken

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 99-100

Det vill säga föreskriven politik, Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) politik, och inte den västerländska politik som politiska partier anammar idag och klär den i lögn, orättvisa och islam. De talar om islamisk demokrati, islamisk socialism, islamiskt val och andra villfarelser som de tillskriver islam. Islam har ingenting med den sortens politik att göra. Därför ser du hur Ahl-us-Sunnah alltid är i dispyt med dessa människor; alltifrån dogmen till metodiken och slutligen till politiken. Kontroversen är så stor den bara kan bli.

Anklagelserna mot Ahl-us-Sunnah är mycket farliga. De kan dock inte rubba Ahl-us-Sunnah en milimeter från den sanna metodik som vi dyrkar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) med. Vi kommer inte att bli trötta. Vi kommer inte att ta ett steg bakom de okunniga, vilsna och vällustiga. Sanningen är – och lov ske Allâh – med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Salafiyyûn. De är – om Allâh vill – Räddade och Stödda gruppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”1

Enligt hadîthen finns det svikare i samfundet som för sig som Salafiyyûn, men de skadar inte dem – om inte Allâh vill. Det finns envisa, skiljare och riktiga krigare – de skadar inte heller dem – om inte Allâh vill. Sanningen går alltid sin väg till följd av folk som förkunnar den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Samlingen.”

I en annan formulering heter det:

Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

1al-Bukhârî (3641) och Muslim 1037).

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).