Islam fördömer terrorism

Publicerad: 2005-12-26
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
Källa: Fatâwâ al-A’immah fî an-Nawâzil al-Mudlahimmah, sid. 57-64

I ett hav av samtidens händelser, på ett fält av tumultartade åsikter och tankesätt och kring det som har skett i USA, har allt fler och fler frågor ställts rörande islams syn på liknande handlingar. Det råder inga tvivel om att islams föreskrift är komplett och fulländad. Den omfattar allting. Däri finns lösning på samtliga oklarheter. Däri klargörs domar åt alla olyckor. En människa råkar aldrig ut för en olycka, utan att islams föreskrift behandlar hennes fall och förklarar dess likvidering. Till det hör dessa nyuppkomna händelser. Många människor har frågat hur islam ser på dessa handlingar. Tillåter islam liknande handlingar? Godtas liknande handlingar av islams lärde? Klargörs islams syn på dessa handlingar på rätt sätt?

Islams lärde är ålagda att tala om [dessa] illdåd. De är ålagda att visa vad islam tycker om [dessa] katastrofer som berör muslimer såväl som otrogna. Helt säkert sker allting utmed Allâhs (djalla wa ´alâ) beslut och bestämmelse. Trots det, behandlar islam samtliga händelser. Allâh (djalla wa ´alâ) är den Visaste av domare och den Barmhärtigaste av de barmhärtiga. Han är rättvis. Allâh har förbjudit Sig Själv all orättvisa på samma sätt som Han har förbjudit det Sina skapelser emellan. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att hans Herre (djalla wa ´alâ) hade sagt:

”Mina slavar! Jag har förbjudit Mig Själv orättvisa såsom Jag har förbjudit den er emellan; var därför inte orättvisa.”1

Det hör till orättvisan att ge sig på en människa och att döda en oskyldig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är barmhärtighetens, ömhetens och godhetens profet. Han är inte bara sänd till hela mänskligheten, utan även till djinner och människor. Innan han skickade iväg sina trupper i bataljon, strid och kamp, brukade han alltid säga till dem:

”Döda varken barn, kvinnor, åldringar eller dyrkare i deras kloster.”2

Sålunda tillåter inte islam att någon annan än den som dödar, strider och angriper muslimerna dödas. Dessa illdåd skiljer inte mellan spädbarn, kvinnor, åldringar, sjuklingar och friska människor. De drabbar egendomar och deras innehavare. Dessa handlingar hör till de allvarligare illdåden och farligare synderna. Enligt islam hör dessa handlingar till att sprida sedefördärv på jorden och att skövla gröda på rot och frukter. Detta är något islam förbjuder. Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit det. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en dödad kvinna i strid, sade han:

”Hon skulle inte strida.”3

Det vill säga att det var absolut förbjudet att döda henne.

Baserat på vad jag har sett av de attacker som utfördes mot dessa byggnader, anser islam att dessa gärningsmän hör till de största syndarna och värsta handlarna. Den som tror att någon av islams lärde godkänner dessa illdåd tänker endast onda tankar. Det ankommer inte en muslim att glädjas över sin fiendes olycka om han så har förtryckts. Orättvisa accepteras inte. Att hysa en individuell fientlighet mot någon som inte förtjänar att straffas är en förbjuden och vidrig egenskap. Vad skall man då säga om detta som har hänt? Hur kan man då säga att muslimer godkänner liknande handlingar?

Oavsett vilka förklaringar de rättfärdigar sina illdåd med, kommer de varken att accepteras eller tillåtas av islams vågskålar. Allâh (djalla wa ´alâ) säger i den Ädla Qur’ânen när Han tilltalar muslimerna:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot ett folk förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Allâh är väl underrättad om vad ni gör.”4

Himlarna och jorden har skapats med rättvisa. Rättvisans vågskålar godkänner aldrig ett massmord. Liknande handling kan endast hamna i orättvisans och syndernas vågskålar. Det är en väldig synd att döda en oskyldig människa. Vad skall man då säga om ett massmord? Vad skall man då säga om mord på spädbarn, barn och havande kvinnor? Dessa skrämmande syner som är resultatet på denna ogärning, accepteras inte av en förnuftig muslim. Dessa handlingar skall inte tas som förebild ehuru de härrör från en ”islamist” i ett islamiskt land. Poängen ligger i de lärdes uttalanden. Poängen ligger i vad den islamiska föreskriften säger om dessa allvarliga illdåd.

När Saudiarabien behandlade frågan kring flygplanskapningar innan något saudiskt plan hade kapats, beslöt landets lärde att flygplanskapningar är förbjudna passagerarnas religion. De ansåg att orättvisor är förbjudna. De ansåg att det hör till de största synderna på jorden att ge sig på oskyldiga människor och terrorisera dem. Således är det inte märkligt att Saudiarabien fördömer liknande frågor och proklamerar att de varken är behagade av dem eller deras utövare. Saudiarabien är ett islamiskt kungadöme och lov och pris tillkommer Allâh. Med all rätt styrs det av en islamisk ordning och föreskrift. Grunden till dess handling och ordning är att inte motstrida islam. Då landet fördömer liknande gärningar gör det så utmed dess religion och islamiska ställning. Detta land är de två Heliga moskéernas land. I detta land har Budskapet sänts ned.

1Muslim (6572) och Ahmad (21420).

2Muslim (4522).

3Abû Dâwûd (2669).

45:8