´Îsâs tid på jorden

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/764)

Utifrån hadîthen från ´Abdur-Rahmân bin Âdam, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), har det redan angivits att ´Îsâ (´alayhis-salâm) kommer att leva 40 år efter att ha stigit ned till jorden. Därefter tar Allâh hans liv varefter muslimerna ber begravningsbönen för honom. Å andra sidan rapporterar Muslim en hadîth från ´Abdullâh bin ´Umar som gör gällande att han kommer att leva sju år. Det kan förstås som att hadîthen som nämner 40 år syftar på alla hans år tillsammans på jorden, både före uppstigningen och efter nedstigningen, eftersom han lyftes upp till himlen när han var 33 år. Det har rapporterats autentiskt att paradisets invånare kommer att ha Âdams skepnad och ´Îsâs ålder, nämligen 33 år. Ibn ´Asâkir återberättade vissa som påstod att han var 150 år när han lyftes upp till himlen, vilket är udda, främmande och långsökt. Hâfidh Ibn ´Asâkir nämnde också i sin ”Târîkh Dimashq” att vissa bland Salaf sade att ´Îsâ kommer att begravas bredvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – och Allâh vet bättre.