Inte kasta sten i glashus

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/ي)

as-Sâbûnî och hans jämlikar fördömer den troende ungdomen å det hårdaste bara för ungdomarna väljer att rätta sig efter autentisk Sunnah utan att följa någon rättsskola blint, vilket för övrigt är helt överensstämmande med Qur’ânen, Sunnah och de fyra imamerna och andra. Dessa människor anklagar ungdomarna för att inte vara lärda varför de ålägger dem att efterapa en viss rättsskola. I samma veva glömmer de bort sig själva när de skriver om Hadith-relaterad kunskap som de är mer okunniga om än vad Ahl-us-Sunnahs ungdomar är om Fiqh baserad på blint följe. De har ingen aning om att de sprider fördärv i föreskriftens andra grund, nämligen i Sunnah, och att de utsätter sig själva för att hamna under Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varning för lögn mot honom, oavsett om den sker avsiktligt eller okunnigt. Sådana människor hamnar minst sagt under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som återberättar mig om något som betraktas som lögn, är själv en av lögnarna.”1

Det vill säga betraktas som lögn av de lärde inom Hadith.

Den första hadith som han lögnaktigt tillskrev at-Tirmidhî är inte ens autentisk, säger Imâm al-Bukhârî. Ty den återberättas av Nahshal bin Sa´îd som var lögnare enligt Imâm Ibn Râhûyah och dessförinnan at-Tayâlîsî. Dessutom består berättarkedjan av ytterligare än klen återberättare. Jag har nämnt hadithen i ”adh-Dha´îfah” (2416).

Jag har nämnt vad som fordrar att man har en god tanke om mannen och att det inte kan vara han som har granskat haditherna och nämnt deras källor, men mannen är så genomsyrad av sin ignorans att han inte låter mig stanna där. I hans omnämnda avhandling har jag hittat andra lögner som påminner helt om de aktuella samt andra fel som jag måste nämna utav välvilja och varning.

1Rapporterad av Muslim och andra. Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (95).