Inte ens skapelsernas egenskaper liknar varandra

Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans Herre (subhânah) stiger ned varje natt till den nedersta himlen, närmar Sig vallfärdarna på ´Arafah-dagen, talade med Mûsâ på den högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark, och reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!”, så fordrar det inte att Hans nedstigning liknar den nedstigning som vi ser dessa skapelser göra när de evakuerar en plats och ockuperar en annan. Inte ens en själs nedstigning och stigning fordrar det. Även änglarna har samma slags stigning och nedstigning. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?

Alltså är det inte tillåtet att dementera något namn eller någon egenskap som Allâh har namngivit eller beskrivit Sig själv med eller som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngivit eller beskrivit Honom med. Inte heller är det tillåtet att jämföra dem med skapelsernas egenskaper, speciellt inte med de synliga skapelserna.

De osynliga skapelsernas namn och egenskaper kan inte jämföras med de synliga skapelsernas namn och egenskaper. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?