Innovatörers stödjare är innovatör

I Väster lever en man som associeras med kunskap och har kända avhandlingar. Han säger sig tjäna Sunnah och heter Shaykh ´Abdullâh bin as-Siddîq al-Ghumârî. Till skillnad från den förstnämnde i Öster är han känd för sitt gamla hat mot Sunnahs stödjare och alla som bär på Salafs dogm. Bara det bevisar att han inte har gagnats något av hadîtherna han memorerar. Det största beviset för det är hans avhandling vid namn ”al-Qawl al-Muqni´ fîr-Radd ´alâ al-Albânî al-Mubtadi´”. Alla som läser rubriken, oavsett deras inriktning, ställer sig frågan: Vilken innovation har al-Albânî innoverat då han är känd för att bekriga innovationer i sina föreläsningar, böcker och projekt? Han har fastställt många innovationer som tagits med i hans böckers appendix, däribland innovationer som äger rum i begravningsbönerna, fredagsbönerna och vallfärderna. Så vad har al-Albânî innoverat för att al-Ghumârî ska ha stämplat honom som innovatör? I själva verket har han mer rätt att få den stämpeln. Han är ju känd för att innovera i religionen och stödja innovatörer och ordenssällskap, något alla som läser hans avhandlingar är välbekanta med. För att bevisa det räcker att han stolt uppger sig vara mäster över Shâdhiliyyah Darqâwiyyah Siddîqiyyah-ordern1. Därjämte skryter han över att han tjänar Sunnah. Om han ändå gjorde det. I hans fall får man nöja sig med att han inte river Sunnah.

1Se förordet till hans broder Ahmad al-Ghumârîs bok ”al-Hisbah”.