Innovatören är skadligare än syndaren

I och med att de vilseledande innovationerna som beror på okunnighet om Allâhs egenskaper och beljugande av vad Allâh har sagt om Sig själv och vad Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt om Honom är omedgörlighet och okunnighet, så hör de till de största synderna ehuru de inte är otro. Iblîs älskar innovationer mer än vad han älskar andra stora synder. Vissa av Salaf sade:

”Iblîs älskar innovationer mer än vad han älskar synder. Synderna ångrar man sig för till skillnad ifrån innovationerna.”

Iblîs sade:

”Synderna har fått människorna att gå under och de har fått mig att gå under när de ber om förlåtelse och med trosbekännelsen ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’. När jag såg det började jag sprida lustar bland dem så att de kan synda utan att ångra sig, ty de anser att de gör goda handlingar.”

Det är självklart att syndaren skadar bara sig själv medan innovatörens skada varierar. Innovatörens prövning berör religionens fundament medan syndarens skada berör bara frestelsen. Innovatören sitter på Allâhs raka väg för att avleda människorna från den. Det gör inte syndaren. Innovatören hindrar människorna från nästa liv medan syndaren går bara långsamt framåt på grund av sina synder.