Innebörden av Allâhs handlingsegenskaper

al-Bukhârî sade:

474 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Ishâq bin ´Abdillâh bin Abî Talhah som berättade att Abû Murrah, ´Aqîl bin Abî Tâlibs slav, underrättade honom från Wâqid al-Laythî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt i moskén med människorna kom det in tre personer. Två stycken gick till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och en gick därifrån. De ställde sig framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En av dem såg en tom plats i sittningen och satte sig där. Den andre satte sig bakom dem. Den tredje vände sig om och gick. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar sade han: ”Skall jag skall inte berätta för er om de tre personerna? En av dem inhyste hos Allâh, så Allâh inhyste honom. Den andre skämdes, så Allâh skämdes för honom. Den tredje vände sig om, så Allâh vände Sig om från honom.”

Hadîthen bekräftar Allâhs (´azza wa djall) handlingsegenskaper. Handlingsegenskaper är egenskaper som Han beskrivs med när Han vill. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

… så Allâh inhyste honom.”

och:

… så Allâh skämdes för honom.”

Salafs och efterträdarnas imamers dogm är att Allâhs (´azza wa djall) frivilliga handlingar är bekräftade och att Han gör vad Han vill och när Han vill.

Mu´attilah förnekar det. Deras argument är att Allâh kan inte utföra frivilliga handlingar eftersom frivilliga handlingar är skapade och skapade handlingar härrör endast från skapelser.

Tvivelsutan är deras argument bara rationellt och går emot Qur’ânen och Sunnah. Sålunda är det också falskt. Att bekräfta handlingsegenskaper innebär att bekräfta Allâhs fullkomliga egenskaper. Den som handlar är fullkomligare än den som inte handlar. Det är klart och tydligt.