Innan Apokalypsen

Imâm Abû Sulaymân Hamd bin Muhammad al-Khattâbî (d. 388)

Ma´âlim-us-Sunan (4/166)

Abû Dâwûd sade:

1711 – Ahmad bin Sâlih berättade för oss: ´Anbasah berättade för oss: Yûnus berättade för mig, från Ibn Shihâb: Humayd bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig: Abû Hurarayh berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Tiden kommer att närmas, kunskapen kommer att minska, prövningarna kommer att råda, snikenheten kommer att gälla och tumultet kommer att öka.” Det sades: “Vad är det, Allâhs sändebud?” Han sade: “Dråp, dråp.”

Att tiden ska närmas betyder att livslängderna kommer att bli kortare och mindre välsignade. En annan förklaring är att Apokalypsen kommer att närma sig. En tredje teori är att dygnen blir kortare i enlighet med hadîthen:

“Tiden kommer att närmas så att ett år blir som en månad, en månad som en vecka, en vecka som en dag, en dag som en timme, en timme som bränning av ett palmblad.”1

Det omnämnda tumultet syftar på stridigheter.

1at-Tirmidhî (2332). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2332).