Inget krav att bönen bes i samling

Det är endast tillåtet att slå ihop bönerna i moskén på grund av regn för att människorna skall kunna be i samling. Regnväder tillåter ju människorna att be hemma. Om vi låter människorna be samlingsbönen i hemmen hade det inte funnits någon poäng med att tillåta dem slå ihop bönerna i moskén för samlingsbönens skull.

Måhända utgör detta Shaykh-ul-Islâms argument för att samlingsbönen är ett villkor för bönens giltighet. Han (rahimahullâh) ansåg att samlingsbönen är ett villkor för att bönen skall vara giltig. Den åsikten är också en rapportering från Ahmad och valdes även av Ibn ´Aqîl, en av rättsskolans största. Åsikten är dock övervägd. Den korrekta åsikten är att samlingsbönen är inget villkor för bönens giltighet. Beviset för det är hadîthen som återberättas av Ibn ´Umar och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhum):

Samlingsbönen är tjugosju gånger bättre än bönen på egen hand.”1

Denna förträfflighet hade varit omöjlig om bönen på egen hand hade varit ogiltig, ty en ogiltig bön har ingen förträfflighet alls.

1al-Bukhârî (649) och Muslim (650).