Inget bevis för kräkets orenhet

Författaren – as-Sayyid Sâbiq – sade när han tog upp orenheterna:

”Mänskligt kräk… En liten mängd är dock förbisedd.”

Författaren nämnde inget bevis för det frånsett att han sade att det råder enighet om dess orenhet. Det påståendet är dock fel. Ibn Hazm tyckte annorlunda när han sade att muslimens kräk är rent1. Den åsikten har även Imâm ash-Shawkânî i ”ad-Durar al-Bahiyyah” tillsammans med dess förklaring av Siddîq Hasan Khân2. Ingen av dem nämnde människokräket bland orenheterna. Det är den korrekta åsikten. De nämnde att det finns delade åsikter om dess orenhet för att därefter säga att den korrekta åsikten är att kräk är rent:

”I princip är det rent och förblir så till dess att motsatsen bevisas av något som är lika starkt eller starkare.”

Liknande nämner ash-Shawkânî i ”as-Sayl al-Djarrâr”3.

1al-Muhallâ (1/183).

21/18-20.

31/43.