Inget autentiskt om Allâhs sittning på tronen

865 – Ibn Mas´ûd berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Han ska sätta mig på tronen.”

Det är bara denna falska hadîth som säger att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska sättas på tronen. Vad beträffar Hans (ta´âlâ) sittning på tronen, så finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Inte heller finns det något samband mellan Hans resning över tronen och Hans sittning på den.