Inget att säga

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/373)

Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Muhammad al-´Anbarî sade: Jag hörde Ibn Khuzaymah säga:

”När ett besked från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är autentiskt, har ingen rätt att säga något annat.”