Inget att bråka om

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 338

Den som vill läsa mer om Qunût i Fadjr, får lov att referera till ”Zâd-ul-Ma´âd” som ash-Shawkânî och as-San´ânî hänvisar i sina ”Nayl-ul-Awtâr” repsektive ”Subul-us-Salâm” till.

Qunût får dock inte vara en orsak till bråk och osämja. Bråk och osämja glädjer bara islams fiender. Kommunister älskar att moskéfolket bråkar med varandra. Om Ahl-us-Sunnah kan be enligt Sunnah, gör de det. Om de kan bygga en egen moské, gör de det. Om de kan gå till Ahl-us-Sunnahs moské, gör de det. Om de inte klarar något av det, får de be med alla andra muslimer. Bönen är giltig i alla fall, oavsett om du läser Qunût eller inte. Men som Abû Mâlik Sa´d bin Târiq bin Ushaym al-Ashdja´î sade till sin fader:

Fader! Du har ju bett bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar – läste de Qunût?” Han svarade: ”Det är en nyhet, käre son.”

Det vill säga innovation.