Ingen Takfîrî ska sitta med mig

Imâm Sâlih bin Ahmad bin Hanbal (d. 265)

Masâ’ilu Sâlih bin al-Imâm Ahmad, sid. 147

17 – Min fader berättade för mig: al-Aswad bin ´Âmir berättade för oss: Abû Bakr, det vill säga Ibn ´Ayyâsh, underrättade oss, från ´Âsim som sade:

Abû ´Abdir-Rahmân brukade säga: ”Varken någon Harûrî eller någon som har suttit med Shaqîq adh-Dhabbî ska sitta med mig.” Abû Bakr sade: ”Inga sagoberättare frånsett Abûl-Ahwas ska sitta med mig. Han är den ende av ´Abdullâhs följeslagare som inte är misstänkt.”