Ingen smitta sprids av sig själv

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (14/181)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den sjuke ska inte tas till den friske.”1

Han ska inte komma med sin sjuka kamel. De lärde menar att hadîthen betyder att ägaren till den sjuka kamelen ska inte komma med den till ägaren till friska kameler. Ty det finns risk att den friska kamelen smittas i enlighet med Allâhs beslut. Smittan beslutas av Honom och sprids inte av sig själv. Följaktligen kommer dess ägare att påverkas negativt av att hans kamel insjuknar och värre än så om han tror att smittan verkar självmant; i så fall hädar han – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (5771) och Muslim (2221).