Ingen skilsmässa innan giftermål

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1103-1105)

1522 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som säger:

Varje kvinna som jag gifter mig med är skild.”

Han svarade:

Oavsett om han tidsbegränsar eden eller inte, befaller jag honom inte att skilja sig.”

1523 – Min fader berättade för mig: Hushaym berättade för oss: ´Âmir al-Ahwal underrättade oss, från ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Människan har ingen rätt att avlägga ed inom något som hon inte besitter, frigöra någon som hon inte besitter eller skilja sig från någon som hon inte besitter.”1

1524 – Min fader berättade för mig: Abû ´Abdis-Samad al-´Ammî berättade för oss: Matar al-Warrâq berättade för oss från ´Amr bin Shu´ayb, från sin fader, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det är inte tillåtet att skilja sig, frigöra, sälja eller avlägga ed gällande något som man inte besitter, och det är inte tillåtet att skilja sig från någon som man inte besitter.”2

1525 – Min fader berättade för mig: Hadjdjâdj berättade för oss, från Mubârak: Jag hörde al-Hasan svära på att ´Alî sade om en man som hade sagt att om han gifter sig med så-och-så så är hon skild:

Om han gifter sig med henne så är hon inte skild.”

1526 – Min fader berättade för mig: Hammâd bin Khâlid al-Khayyât berättade för oss: Hishâm bin Sa´d berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

Det finns ingen skilsmässa innan giftermål.”

1527 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Ibn Djuraydj: ´Atâ’ underrättade mig från Ibn ´Abbâs som sade:

Det finns ingen skilsmässa innan giftermål och det finns ingen frigivning innan besittning.”

1at-Tirmidhî (1181) som sade att hadîthen är autentisk och god.

2Abû Dâwûd (2190).