Ingen kan fly från Allâhs öde

En av Allâhs (ta´âlâ) Egenskaper är att Han gör precis det Han vill. Inget äger rum utan Hans Vilja och ingenting frångår Hans Vilja. Det existerar ingenting i universum som går ut ur Hans Förutbestämmelse och inte heller kommer något till utan Hans Ordning. Det finns ingen flykt för någon från den förutbestämda ödet och inte heller kan det som skrivits ned i den Bevarade Tavlan överskridas. Allt skapelsen gör sker med Hans Vilja. Om Han hade skyddat dem, hade de inte motsatt sig Honom, och om Han hade velat att de alla skulle lyda Honom, hade de lytt Honom. Han skapade skapelserna och deras handlingar och Han bestämde deras uppehälle och livslängd. Han vägleder den Han vill utav Sin Barmhärtighet och vilseleder den Han vill utav Sin Vishet. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Ingen kan ställa Honom till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.” (21:23)

”Sannerligen har Vi skapat allt med förutbestämmelse.” (55:49)

”Han som har skapat allt och gett det dess rätta utformning.” (25:2)

”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en Bok, innan Vi sätter den i verket.” (57:22)

”Allâh vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas av Islâm, men hos den som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i ångest.” (6:125)

Ibn ´Umar berättade att Djibrîl (´alayhis-salâm) frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vad är Îmân?” Då svarade han: ”Att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans böcker, Hans sändebud, den Yttersta Dagen och på  Förutbestämmelsen, det goda i den och det onda i den.” Då sade Djibrîl: ”Du har talat sanning.” [2]

Rapporterad av Muslim.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag tror på Förutbestämmelsen, det goda i den och det onda i den, det söta i den och det bittra i den.” [3]

En av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böner är den han lärde al-Hasan bin ´Alî läsa i Witr:

”Skydda mig mot det onda som Du har beslutat.” [4]

Vi använder inte Allâhs Förordning och Förutbestämmelse som ett argument och en ursäkt åt oss för att lämna Hans Befallningar och undvika Hans Förbud. Istället är vi är ålagda att tro och veta att det är Allâh som har argumentet mot oss genom att uppenbara Böcker och skicka sändebud. Allâh (ta´âlâ) sade:

”För att människorna, efter sändebuden, inte skall kunna skylla på (okunnighet) inför Allâh.” (4:165)

Vi vet att allt som Allâh (subhânah) har befallt och förbjudit är möjligt att utföra och undvika. Likaså vet vi att Han varken påtvingar någon till synd eller till att lämna någon form av lydnad. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.” (2:286)

”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.” (64:16)

”Den Dag skall var och en få den lön han har förtjänat och ingen orätt skall ske denna Dag.” (40:17)

Därmed påpekade Han att både handling och utdelning tillkommer tjänaren; han belönas för sina goda handlingar med belöning
och för sina dåliga handlingar med bestraffning – och detta sker med Hans Förordnande och Förutbestämmelse.


[2]
al-Bukhârî (50) och (4777) och Muslim (8).

[3]
al-Hâkim i ”Ma´rifah ´Ulûm-il-Hadîth” (31) och (32).
Viktig notering! Svag kedja. I kedjan förekommer Yazîd ar-Ruqâshî och han är svag, vilket anges i ”at-Taqrîb” (7683). Imâm an-Nasâ’î (rahimahullâh) sade om honom: ”Övergiven.”, och Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade: ”Rapporterar motsättande hadîth.”, vilket anges i ”al-Mîzân” (4/418).

[4]
Ahmad (1723), Abû Dâwûd (1425) och (1426), at-Tirmidhî (464), an-Nasâ’î (3/248) och Ibn Mâdjah (1178). Förklarad som autentisk av Shaykh Ahmad Shâkir (rahimahullâh) i sin kommentar till ”Sunan an-Nasâ’î”.