Ingen islam utan underkastelse och undergivenhet

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 29-30

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

48 – Ingen får fotfäste i islam utan underkastelse och undergivenhet.

49 – Den som eftersträvar en kunskap som han saknar vetskap om och missbehagas av underkastelse, kommer till följd av det att mista ren Tawhîd, klar kännedom och sann tro. Följaktligen kommer han att yra mellan otro och tro, bekräftelse och förnekelse, erkännelse och dementi. Han kommer att vara full av tvångstankar och vilsen, tvivlande och avvikande. Varken troende och bekräftande eller förnekande och beljugande.

50 – Ens tro på paradisets invånares beskådning är inte korrekt om man betänker den med en viss vanföreställning eller tolkar den med en viss förståelse. Ty tolkning av såväl Beskådningen som allting annat som tillskrivs Herren ska i själva verket inte alls tolkas utan bara bemötas med underkastelse. Det är muslimernas religion.

51 – Den som inte undviker dementi och liknelse, förfelar och uppnår ingalunda frikännelse. Vår Herre (djalla wa ´alâ) är ensam om Sina egenskaper och allena om Sina drag. Inga skapelser är som Han.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) sade:

Ens tro på paradisets invånares beskådning är inte korrekt om man betänker den med en viss vanföreställning eller tolkar den med en viss förståelse.”

Det vill säga om man får för sig att Allâh (ta´âlâ) kommer att beskådas på ett visst sätt. Sådana tankar innebär liknelse. Detsamma gäller om man tolkar beskådningen på ett sätt som avviker från den bokstavstrogna skildringen som förstås av alla araber.

Författaren (rahimahullâh) sade:

Den som inte undviker dementi och liknelse, förfelar och uppnår ingalunda frikännelse.”

Mu´tazilah säger att de frikänner Allâh (ta´âlâ) brister när de dementerar Beskådningen. Enligt dem innebär frikännelse dementi av Allâhs fullkomliga egenskaper. Men dementerad beskådning är ingen fullkomlig egenskap eftersom bara det icke-existerande är osynbart. All fullkomlighet ligger i att bekräfta Beskådningen.