Ingen tro utan handlingar

Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
ash-Sharî´ah, sid. 125-136

Håll fast vid er kunskap att hjärtats kännedom och bekräftelse inte belönas utan tal. Inte heller belönas hjärtats kännedom och bekräftelse och talet utan handling. Om dessa tre egenskaper fullbordas i en person, kan man säga att han är troende.

103 – Beviset för att hjärtats tro är obligatorisk, är Hans (´azza wa djall) Ord:

”Sörj inte, du sändebud, över dem som tävlar med varandra om att förneka sanningen – några är sådana som har tron på sina läppar, men inte i sina hjärtan, några är bekännare av den judiska tron som gärna lyssnar till lögner [och] lyssnar till andra människor, som inte har kommit till dig, och som förvränger [innebörden av de uppenbarade] orden genom att ta dem ur deras sammanhang och säger: ”Om detta är vad ni har fått höra, kan ni godta det; i annat fall bör ni vara på er vakt!” Och om Allâh vill sätta någon på prov genom frestelse till det onda, kan du inte uppnå någonting till hans förmån av Allâh. Dessa [människors] hjärtan vill Allâh inte rena; förnedring skall drabba dem i denna värld och i det kommande livet väntar dem ett hårt straff.” (5:41)

104 – Vad berör att talets tro är obligatorisk, sade Allâh (´azza wa djall):

”Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ishâq och Ya´qûb deras efterkommande och det som uppenbarades för Mûsâ och ´Îsâ och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.” (2:136)

105 – Vad gäller att handlingarnas tro är obligatorisk, sade Allâh (´azza wa djall):

”Troende! Böj ryggar och knän och fall ned på era ansikten och dyrka er Herre och gör gott – kanske skall de gå er väl i händer!” (22:77)

106 – Handlingar – må Allâh förbarma Sig över er – bekräftar tron i hjärtat och talet. Den som inte bekräftar tron med kroppshandlingar, som rening, bön, allmosan, fastan, vallfärden, kampen och liknande, och nöjer sig med kännedom och tal, anses inte vara troende. Inte heller kommer han att ha någon nytta av denna kännedom och detta tal. Hans uteblivna handlingar anklagar hans tro för lögn medan de omnämnda handlingarna bekräftar hans tro.

107 – Allâh (´azza wa djall) har visat på flera ställen i Sin Bok att det inte finns någon tro utan handlingar. Detsamma klargjordes av Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Rena motsatsen säger Murdji’ah som Djävulen leker med.

108 – Särskilj – må Allâh förbarma Sig över er – er Ädla Herres Ord; har Han någonsin nämnt tron i Qur’ânen utan att ena den med god handling? Allâh (´azza wa djall) sade:

”De goda orden stiger upp till Honom och Han förhöjer [värdet av] varje god handling.” (35:10)

Han (djalla thanâ’uh) berättar hur det goda ordet lyfts upp till Allâh via den goda handlingen. Om det då inte finns någon handling, annulleras och avvisas ordet. Det finns inget tal som är vackrare och ädlare än Tawhîd och det finns ingen god handling som är ädlare än de obligatoriska.