Ingen enighet utan en enad troslära

publicerad
02.02.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Idjtimâ´-ul-Kalimah

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Idag framgår det i media, precis som ni nämnde, att man kallar till det goda och förbjuder det onda och förklara sanningen och varna för falskheten och strävar efter enighet. Allt detta för att ena muslimerna. Det finns emellertid ett nytt kall som dyker upp i median och säger att det är viktigare att bevara samhällets struktur, om det så skulle bestå av meningsskiljaktigheter, än klargöra sanningen och varna för falskheten.

Svar: Det är motsägelsefullt tal. Samhällets och muslimernas struktur kan inte baseras på något annat än korrekta principer. Det går inte utan de principer som finns i Qur’ânen och Sunnah och som har skrivits ned av de lärda i trosrelaterade böcker. Enigheten uppnås endast på detta vis:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs rep och låt er inte splittras!”1

Han sade inte att man endast skulle enas och inte splittras. Han sade att man skulle hålla fast vid Allâhs rep och inte splittras. Enigheten och samhällsstrukturen uppnås inte utan Qur’ânen och Sunnah, vad de än säger. Detta kan inte korrigeras om inte trosläran korrigeras. Det är det viktigaste.

Det finns inget överseende när det kommer till oenighet inom trosläran till skillnad från förgrenings- och Fiqh-frågor som kan vara mildare. Men när det kommer till oenighet inom trosläran, så är det inte tillåtet med överseende däri. Enighet kan aldrig uppnås på det viset.

En avgudadyrkare kan inte enas med en som endast dyrkar Allâh. En Sunnî kan inte enas med en innovatör. Det kan aldrig ske, hur mycket de än försöker.

1 3:103