Ingen bön före eller efter ´Îd-bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/426-429)

602 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss att han hörde från ´Amr bin Shu´ayb, från hans fader, från hans farfar som berättade att:

Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) läste tolv Takbîrât: sju i första Rak´ah och fem i andra. Han bad inget innan bönen och inget efter bönen.”

Min fader sade:

Detta följer jag, och jag ber varken innan bönen eller efter bönen.”

603 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från ´Ubaydullâh som sade: Nâfi´ underrättade mig:

Jag bad ´Îd-ul-Fitr med Abû Hurayrah. Han läste tolv Takbîrât: sju i första Rak´ah och fem i andra, båda gångerna innan Qur’ân-läsningen.”

Min fader sade:

Jag följer denna Abû Hurayrahs hadîth.”

604 – Jag hörde min fader säga:

Det rapporteras från Ibn ´Abbâs, Ibn ´Umar, Salamah bin al-Akwa´ och Buraydah al-Aslamî att de bad aldrig före eller efter bönen.”

Min fader sade:

Det finns ingen bön innan eller efter ´Îd-bönen.”