Ingen är felfri efter Muhammad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 56-57

Till sist säger jag att vi är inte Taymiyyûn och att ingen annan än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är felfri. För länge sedan sade Imâm Mâlik (rahimahullâh):

”Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får alla sina åsikter accepterade och avslagna. Det enda undantaget är alltså profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

Shaykh-ul-Islâm skadas inte av att en person som jag kritiserar honom för något. Måhända vet den mindre något den större inte gör. Förr i tiden brukade man säga:

”Hur mycket har inte den tidigare lämnat efter sig till den senare!”

Hur fint uttalade inte sig Hâfidh adh-Dhahabî när han avslutade Ibn Taymiyyahs biografi:

Han var ensam om vissa utslag varför han förtalades. Dock är de ingenting jämfört med hans hav av kunskap. Må Allâh (ta´âlâ) förlåta honom och vara nöjd med honom. Jag har aldrig sett någon som han. Alla människor i samfundet får ju sina åsikter accepterade och avslagna. Än sen då?”2

1Detta citat från Mâlik är känt bland de senare lärda. Ibn ´Abdil-Hâdî autentiserade det i ”Irshâd-us-Sâlik” (1/227). Ibn ´Abdil-Barr rapporterade det i ”al-Djâmi´” (2/91) och Ibn Hazm i ”Usûl-ul-Ahkâm” (6/145) från al-Hakam bin ´Utaybah och Mudjâhid. Taqiyy-ud-Dîn as-Subkî nämnde det i ”al-Fatâwâ” (1/148) från Ibn ´Abbâs. Han var förtjust i dess skönhet och sade:

”Ibn ´Abbâs uttalande anammades av Mudjâhid och Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) anammande det sedermera från dem båda. Det är han som har blivit känd för det.”

Därefter anammades det av Imâm Ahmad. Abû Dâwûd sade:

”Jag hörde Ahmad säga: ”Alla frånsett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får sina åsikter accepterade och avslagna.” (Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 276)

2Tadhkirat-ul-Huffâdh (4/1496-1497).